TITRATION: Jak szybko mogę zwiększać dawkę inhibitora neprylizyny w skurczowej niewydolności serca?

2809 0
Udostępnij
2809 0
2

Celem randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania TITRATION było określenie, czy czas do osiągnięcia maksymalnej dawki leku LCZ696 wpływa na tolerancję leczenia i nasilenie objawów niepożądanych. W skład LCZ696 wchodzi sacubitril (inhibitor neprylizyny) i walsartan (lek z grupy sartanów, antagonistów receptora angiotensyny II).

Jednocześnie badanie TITRATION stanowiło źródło nowych danych potwierdzających w warunkach praktyki klinicznej wyniki badania PARADIGM-HF, ogłoszonego na kongresie ESC 2014. W PARADIGM wykazano dużo większą skuteczność leku LCZ696 (redukcja śmiertelności całkowitej i śmiertelności sercowo-naczyniowej) w porównaniu z inhibitorem ACE (enalaprylem), w leczeniu chorych na niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory.

Pacjenci i metody:

Do TITRATION włączono większy przekrój badanych niż do PARADIGM-HF: pacjentów przebywających w szpitalach, osoby otrzymujące pomoc ambulatoryjną, a także osoby, które wcześniej nie przyjmowały inhibitorów ACE czy antagonistów receptora angiotensyny II. W badaniu wzięło udział 540 pacjentów z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory ≤35%, 498 zostało poddanych randomizacji, a 429 ukończyło badanie.

TITRATION składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich przez 5 dni badano bezpieczeństwo i tolerancję przyjmowania LCZ696 w dawce 50 mg 2 x dziennie. Następnie pacjentów podzielono losowo (1:1) do grupy, w której dawkę zwiększano do 200 mg 2 x dziennie w ciągu 6 tygodni, oraz do grupy, w której trwało to 3 tygodnie.

Wyniki:

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczyły odsetka chorych, u których zaobserwowano określone działania niepożądane (objawowe niedociśnienie, hiperkaliemię, zaburzenia pracy nerek czy obrzęk naczynioruchowy) lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (ciśnienie skurczowe <95 mmHg i dwukrotne zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi powyżej wartości wyjściowej). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pod względem wystąpienia punktów pierwszorzędowych między grupą 3-tygodniową a 6-tygodniową, a najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były:

  • niedociśnienie: 9,7% vs 8,4%;
  • hiperkaliemia 7,7% vs 4,4%;
  • zaburzenia pracy nerek: 7,3% vs 7,6%;
  • obrzęk naczynioruchowy: 0% vs 0,8%;
  • ciśnienie skurczowe <95 mm Hg: 8,9% vs 5,2%,
  • hiperkaliemia: 7,3% vs 4%,
  • stężenie kreatyniny dwukrotnie powyżej poziomu wyjściowego: 0,8% vs 0,4%.

Punkt drugorzędowy związany był z liczbą pacjentów, u których udało się dojść do docelowej dawki leku i utrzymać ją przez 12 tygodni. Takie powodzenie terapeutyczne udało się osiągnąć u 75,9% uczestników badania (u 78% osób w grupie 3-tygodniowej i 84% w grupie 6-tygodniowej, p=0,07). Jedyne istotne statystycznie różnice w powodzeniu terapeutycznym stwierdzono u osób, które nie przyjmowały wysokich dawek inhibitorów ACE czy antagonistów receptora angiotensyny II (73.6% w grupie 3-tygodniowej i 84.9% w grupie 6-tygodniowej, p=0,03).

Liczba niepożądanych zdarzeń była mniejsza niż w badaniu PARADIGM.

Wnioski:

W badaniu TITRATION, którego wyniki ogłoszono pod koniec maja tego roku w Sewili podczas kongresu Heart Failure, wykazano, że lek LCZ696, przeznaczony dla chorych ze skurczową niewydolnością serca, cechuje się dobrym profilem bezpieczeństwa i tolerancją bez względu na czas do osiągnięcia dawki docelowej. Wolniejsze zwiększanie dawek może dawać mniej działań niepożądanych i być lepiej tolerowane u chorych leczonych niskimi dawkami inhibitorów ACE.

Przewiduje się, że LCZ696 będzie dostępny na rynku w Europie i w USA w roku 2016.

Źródło:

  1. European Society of Cardiology
  2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR; PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004. doi: 10.1056/NEJMoa1409077. Epub 2014 Aug 30.
Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup