TCT 2018 I Jakie najciekawsze badania zostaną przedstawione w tym roku w San Diego?

456 0
Udostępnij
456 0
TCT 2018

Już 21 września w San Diego rozpocznie się  5-dniowy Kongres TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) – to największe w Ameryce Północnej wydarzenie poświęcone nowościom ze świata kardiologii, radiologii i neurologii interwencyjnej. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 30. edycja spotkania. W trakcie najważniejszej sesji late-breaking trials and clinical science przedstawione zostaną wyniki, z aż 27 badań, w tym 15 randomizowanych badań klinicznych. Wyniki kolejnych 37 badań będą zaprezentowane w czasie 9 sesji poświęconych ostrym zespołom wieńcowym, obrazowaniu, zabiegom wewnątrznaczyniowym, stentom uwalniającym leki oraz chorobom strukturalnym serca. Łącznie poznamy wyniki 64 projektów badawczych!

Szczególnie interesująco zapowiadają się prezentacje wyników następujących badań:

  • LEADERS FREE II (A Prospective Study of the BioFreedom™ Biolimus A9™ Drug Coated Stent in Patients at High Risk for Bleeding) – prezentacja: 22 września, 2018

BioFreedom™ to powlekany lekiem antyproliferacyjnym stent, którego powłoka znajduje się na zewnętrznej stronie stentu, możliwe jest kontrolowane uwalnianie leku hamującego restenozę (Biolimus A9™) bez konieczności stosowania nośnika lub polimeru. Do badania włączono 1200 pacjentów, u których z jakiegokolwiek powodu zaszła konieczność wszczepienia stenu (zawał serca STEMI, NSTEMI, dławica stabilna, dławica niestabilna, restenoza w stencie), a którzy mieli duże ryzyko krwawienia. Wszyscy otrzymali stent BioFreedom™, a podwójną terapię przeciwpłytkową utrzymywano przez miesiąc. Punktem końcowym, po rocznej obserwacji, był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego lub konieczność rewaskularyzacji zmiany, w której obrębie wszczepiono BioFreedom™. Stenty te mogą stać się ważną opcją terapeutyczną, gdy ze względu na duże ryzyko krwawienia zachodzi konieczność jak najszybszego odstawienia leczenia przeciwpłytkowego.

  • COAPT (Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation) – prezentacja: 23 września, 2018

Celem tego badania była ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii funkcjonalnej niedomykalności mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u pacjentów z objawową niewydolnością serca (NYHA II, III lub IV), którzy zostali zdyskwalifikowani z zabiegu kardiochirurgicznego. COAPT, pierwsze randomizowane badanie porównujące terapię przy użyciu standardowego leczenia w stosunku do jego połączenia z MitraClip, przeprowadzone było w ponad 100 ośrodkach, a włączono do niego 610 pacjentów. Po roku od randomizacji oceniono skuteczność oraz bezpieczeństwo leczenia, pierwszorzędowym punktem końcowym w zakresie efektywności były hospitalizacje spowodowane niewydolnością serca, natomiast w zakresie bezpieczeństwa powikłania związane z urządzeniem, które wymagały pilnej operacji kardiochirurgicznej. Badanie COAPT będzie okazją do umocnienia lub dodania kryteriów kwalifikacyjnych na podstawie oceny bezpieczeństwa i uzyskiwania korzyści klinicznej z zastosowania systemu MitraClip u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej i ciężką niedomykalnością mitralną.

  • SOLVE-TAVI (SecOnd-generation seLf-expandable Versus Balloon-expandable Valves and gEneral Versus Local Anesthesia in TAVI) – prezentacja: 23 września, 2018

Badanie oceniło, czy stosowane w trakcie przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej (TAVI) samorozprężalne zastawki drugiej generacji (CoreValve Evolut R) są równorzędne pod względem bezpieczeństwa i skuteczności z zastawkami drugiej generacji rozprężalnymi balonem (Edwards Sapien 3). W zakresie tych samych kryteriów porównano przeprowadzanie tego zabiegu w znieczuleniu miejscowym i w znieczuleniu ogólnym. Uczestników badania SOLVE-TAVI (444 osoby) przyporządkowano do 4 grup: samorozprężalna zastawka implantowana w znieczuleniu miejscowym, samorozprężalna zastawka implantowana w znieczuleniu ogólnym, zastawka rozprężalna balonem implantowana w znieczuleniu miejscowym, zastawka rozprężalna balonem implantowana w znieczuleniu ogólnym.

  • OAC ALONE (Optimizing Antithrombotic Care in Patients With AtriaL fibrillatiON and Coronary stEnt) – prezentacja: 24 września, 2018

Około 5-10% pacjentów, u których przeprowadza się zabieg angioplastyki wieńcowej, ma migotanie przedsionków wymagające terapii przeciwkrzepliwej, a po wszczepieniu stentu konieczne jest także leczenie przeciwpłytkowe. Uważa się, że takie połączenie niesie duże ryzyko krwawienia. Do tej pory nie przeprowadzono badań oceniających bezpieczeństwo stosowania wyłącznie doustnych leków przeciwkrzepliwych w długiej perspektywie czasowej po angioplastyce wieńcowej. W OAC ALONE porównano rokowanie 690 pacjentów po zabiegu angioplastyki wieńcowej z wszczepieniem stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny. Przyporządkowano ich do dwóch grup: wyłącznie doustna terapia przeciwkrzepliwa (grupa badana) oraz doustna terapia przeciwkrzepliwa w połączeniu z leczeniem przeciwpłytkowym (grupa kontrolna). Obserwację prowadzono przez ponad rok po wszczepieniu stentu (średnio 2,5 roku). Złożonym punktem końcowym są: zgon, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zator obwodowy. Być może wyniki tego badania przyczynią się do deeskalacji leczenia hamującego krzepnięcie, co przełoży się na większe bezpieczeństwo w zakresie krwawień.

 

Materiały graficzne: oficjalna strona TCT 2018

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup