TCT 2017 | Badanie SENIOR: czy stosowanie stentów metalowych u pacjentów powyżej 75. roku życia jest uzasadnione?

357 0
Udostępnij
357 0
SENIOR TCT

Podczas przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) wykonywanej u starszych pacjentów lekarze często decydują się na zastosowanie stentów metalowych (BMS, bare metal stents) zamiast stentów uwalniających lek (DES, drug-eluting stents) w celu skrócenia czasu trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT, dual antiplatelet therapy) i zminimalizowania ryzyka krwawienia. Jednak wyniki zaprezentowanego na tegorocznym kongresie TCT i opublikowane w „The Lancet” badania SENIOR sugerują, że zastosowanie DES zamiast BMS w połączeniu ze skróconą terapią przeciwpłytkową powoduje mniej działań niepożądanych bez zwiększenia ryzyka krwawienia.

Do badania włączono 1200 pacjentów w wieku co najmniej 75 lat. Wszyscy badani przed randomizacją otrzymali podwójną terapię przeciwpłytkową (chorzy ze stabilną chorobą wieńcową przez miesiąc; z ostrym zespołem wieńcowym przez 6 miesięcy).  Po zakończeniu terapii przeciwpłytkowej każdy z badanych poddany został PCI z implantacją stentu metalowego (604 badanych) lub uwalniającego lek (596 badanych). Procedura powiodła się u odpowiednio 97,6% w grupie BMS oraz 98,1% w grupie DES (p=0,561), natomiast całkowita rewaskularyzacja osiągnięta została u odpowiednio 86,1% oraz 85,7% (p=0,86) pacjentów, u których zastosowano BMS lub DES. Czas stosowania DAPT po zabiegu był zbliżony w obu grupach. Około połowa badanych stosowała DAPT ponad miesiąc, a co piąty chory ponad 6 miesięcy.

Pierwszorzędowy punkt końcowy, na który składały się: udar, ostry zespół wieńcowy, rewaskularyzacja z powodu niedokrwienia oraz śmierć, stwierdzono u 68 pacjentów (11,6%) w grupie DES oraz 98 (16,4%) w grupie BMS (RR 0,71; 95% CI 0,52-0,94; p=0,0160). Powikłania krwotoczne oraz wykrzepianie wewnątrz stentu były bardzo rzadkie w obu grupach.

Badanie SENIOR jednoznacznie wykazało, że u starszych pacjentów poddanych PCI zastosowanie DES w połączeniu z krótkotrwałą DAPT jest korzystniejsze w porównaniu z BMS w odniesieniu do częstości występowania udarów, ostrych zespołów wieńcowych, konieczności rewaskularyzacji czy śmiertelności. W związku z tym badacze zaznaczają, że stosowanie BMS w tej grupie pacjentów w celu skrócenia DAPT nie ma uzasadnienia.

Piśmiennictwo:

Varenne O, Cook S, Sideris G, et al.; SENIOR investigators. Drug-eluting stents in elderly patients with coronary artery disease (SENIOR): a randomised single-blind trial. Lancet 2017 Oct 31. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32713-7. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup