TCT 2015 | Stenty bioresorbowalne zdominowały San Francisco

2310 1
Udostępnij
2310 1
TCT-2015

Już w niedzielę w San Francisco rozpoczyna się tegoroczna konferencja TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics), największa międzynarodowa konferencja kardiologów inwazyjnych, odbywająca się od ponad 25 lat. W tym roku największy nacisk zostanie położony na interwencje wieńcowe, w przeciwieństwie do poprzednich lat, kiedy dominowała tematyka inwazyjnego leczenia organicznych chorób serca (np. przezskórnej implantacji zastawki aortalnej, TAVR). Przedstawione zostaną nowe wyniki 12 prospektywnych randomizowanych badań klinicznych z udziałem dużych grup pacjentów (tzw. late-breaking clinical trials), wyniki 8 mniejszych badań (tzw. first reports) oraz 950 abstraktów.

TCT2015-innerbanner-about

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych, naszym zdaniem, badań, które zostaną ogłoszone na TCT w tym roku.

Poniedziałek 12 października
Sesja Late-breaking clinical trials

ABSORB III

Jedno z najważniejszych badań zaprezentowanych podczas tegorocznego TCT. W badaniu ABSORB III porównano skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania stentu bioresorbowalnego uwalniającego ewerolimus (Absorb) i nieresorbowalnego stentu uwalniającego taki sam lek (Xience). W zeszłym roku na TCT przedstawiono wyniki podobnego badania ABSORB II, w którym uczestniczyła znacznie mniejsza grupa pacjentów (501 osób w porównaniu z 2250 w ABSORB III).

Stenty bioresorbowalne zaczynają się rozpuszczać od 12 do 24 miesięcy po wszczepieniu, a ich całkowite wchłonięcie następuje po 36-42 miesiącach. Uważa się, że nie wywołują odległych powikłań związanych z obecnością metalowych przęseł, takich jak bardzo późna zakrzepica, reakcje zapalne czy zmniejszenie funkcji naczynioruchowej tętnicy. Pozostaje jednak pytanie, czy są równie skuteczne jak coraz lepsze stenty matalowe.

ABSORB III to badanie typu non-inferiority (czyli ocena czy badany produkt jest równie skuteczny), w którym pierwszorzędowy punkt końcowy określony jest jako wystąpienie po roku po wszczepieniu stentu niepowodzenia w obrębie leczonej zmiany (TLF, Target Lesion Failure). Jego wyniki mają zostać wykorzystane do zdobycia zgody na wprowadzenie stentu Absorb na rynek amerykański.

ABSORB CHINA

To badanie z randomizacją porównujące stenty Absorb i Xience u chińskich pacjentów. Podczas jego prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań angiograficznych po 1-roku obserwacji od implantacji stentów.

Sesja pierwszych doniesień

ABSORB II

Wyniki dwuletniej obserwacji w badaniu ABSORB II, w którym porównywano stenty Absorb i Xience u pacjentów z chorobą wieńcową.

BIOSOLVE II

Wyniki 6-miesięcznej obserwacji (kliniczne, angiograficzne i obrazowe) w pierwszym klinicznym nierandomizowanym badaniu oceniającym bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentu z bioresorbowalnego magnezu i uwalniającego sirolimus. Uważa się, że stenty magnezowe są bardziej wytrzymałe niż bioresorbowalne stenty zbudowane z polimerów.

Wtorek 13 października
late-breaking clinical trials

RIVER-PCI: Ranolazyna po niepełnej rewaskularyzacji.

Uważa się, że podczas przeskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) z różnych powodów aż u 50% pacjentów nie udaje się przeprowadzić pełnej rewaskularyzacji zmiany, przez co częściej powracają u nich objawy niedokrwienia.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu RIVER-PCI, w którym uczestniczyło 2 600 osób, sprawdzono, czy u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową, u których nie przeprowadzono pełnej rewaskularyzacji podczas PCI, rokowanie poprawia dołączenie do standardowej terapii farmakologicznej ranolazyny. Ronalazyna stosowana jest w objawowej stabilnej dławicy piersiowej, a jej działanie wydaje się być związane z hamowaniem późnego prądu sodowego w komórkach mięśnia sercowego.

TOTAL: trombektomia aspiracyjna w STEMI

O badaniu TOTAL pisaliśmy już wcześniej. Przypomnijmy, że oceniano w nim, czy przeprowadzenie trombektomii aspiracyjnej (mechaniczne usunięcie skrzepliny) przed stentowaniem u pacjentów ze STEMI zapobiega dystalnej embolizacji i upośledzeniu mikrokrążenia, które są powikłaniami występującymi po przeprowadzeniu angioplastyki wieńcowej. Podczas TCT 2015 zostaną przedstawione wyniki po roku obserwacji, co jest bardzo ważne, ponieważ uważa się, że największe korzyści widoczne są w dłuższym okresie po przeprowadzeniu trombektomii aspiracyjnej.

EXPLORE

Obecnie standardem postępowania w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) jest rewaskularyzacja jedynie tętnicy odpowiedzialnej za wystąpienie choroby. Jednak aż u 40-65% takich pacjentów występuje choroba wielonaczyniowa, a wyniki takich badań jak CvLPRIT wskazują, że osiąga się dużo lepsze rezultaty, przeprowadzając całkowitą rewaskularyzację wszystkich zwężeń, niż stosując leczenie zachowawcze.

Podobną hipotezę postawiono w EXPLORE ‑ prospektywnym randomizowanym badaniu, do którego włączono 300 pacjentów po przejściu STEMI. Porównano w nim, jak wpływa na funkcję lewej komory terapia farmakologiczna, a jak udrożnienie naczynia, które nie było odpowiedzialne za wystąpienie zawału, ale w którym stwierdzono wystąpienie przewlekłej okluzji (chronic total occlusion, CTO).

 

Sesja pierwszych doniesień

PLATFORM

Podczas wtorkowej sesji zostaną przedstawione też wyniki analizy jakości życia i analizy ekonomicznej z badania PLATFORM. Główne wyniki badania zaprezentowano we wrześniu na kongresie ESC. Przypomnijmy, że wykazano, że wykorzystywanie cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) do oceny istotności zwężenia przy podejmowaniu decyzji o strategii leczenia chorych ze stabilną chorobą wieńcową znacząco zmniejszyło liczbę osób, u których konieczne było wykonanie koronarografii.

CMsZyvAWEAA8YRe

Środa 14 października
late-breaking clinical trials

LEADERS-FREE

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka krwawienia, u których przeprowadzono PCI, zaleca się wszczepienie stentów metalowych w celu uniknięcia przedłużonej podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Prowadzone są jednak poszukiwania innych rozwiązań. W badaniu LEADERS-FREE, do którego włączono około 2500 pacjentów z chorobą wieńcową i dużym ryzykiem wystąpienia krwawienia, porównywano bezpieczeństwo zastosowania stentu bezpolimerowego uwalniającego biolimus (BioFreedom ) i stentu metalowego. Zamierzano też udowodnić, że w tej grupie pacjentów BioFreedom jest tak samo bezpieczny, jak stent metalowy, i przynosi takie korzyści, jak stent uwalniający lek. W badaniach na zwierzętach wykazano, że lek ze stentu BioFreedom wchłania się całkowicie po miesiącu, tak więc wysunięto hipotezę, że w przypadku jego zastosowania wystarczy zastosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej jedynie przez miesiąc.

TUXEDO: stent uwalniający paklitaksel u chorych na cukrzycę.

Wykazano, że u pacjentów z chorobą wieńcową bardziej skuteczne od stentów uwalniających paklitaksel są stenty uwalniające ewerolimus. Pojawiły się jednak głosy, że nie jest to prawdziwy wniosek w przypadku pacjentów chorujących na cukrzycę. Tę wątpliwość ma ostatecznie rozstrzygnąć właśnie badanie TUXEDO.

PANDA III

Kolejne badanie przedstawione na tegorocznym TCT, w którym głównymi bohaterami są stenty bioresorbowalne. Tym razem, w prospektywnym randomizowanym badaniu PANDA III, porównano dwa stenty uwalniające sirolimus, różniące się szybkością uwalniania leku i wchłaniania, pod względem wpływu na szybkość gojenia i występowania zakrzepicy w stencie.

Czwartek 15 października
late-breaking clinical trials

SAPIEN 3

Podczas konferencji TCT zostaną zaprezentowane wyniki jednorocznej obserwacji pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz z wysokim ryzykiem operacyjnym lub zdyskwalifikowanych z zabiegu operacyjnego, u których przeprowadzono przezskórną implantację zastawki aortalnej SAPIEN 3 (TAVR).

RESPECT: Amplatzer w PFO

W czwartek zostaną też przedstawione długoterminowe wyniki badania RESPECT. Zostali do niego włączeni pacjenci po przebytym kryptogennym udarze mózgu (czyli o nieustalonej przyczynie), u których stwierdzono drożny otwór owalny. Podzielono ich losowo na dwie grupy: pierwsza była leczona farmakologicznie, a drugiej wszczepiono okludery Amplatzer. Opublikowane do tej pory wyniki (około 2,5 roku obserwacji) nie wskazywały na istotną różnicę w wystąpieniu pierwszorzędowego punktu końcowego (powtórny udar niezakończony zgonem, zakończony zgonem lub zgon w niedługim czasie po przydzieleniu do grup). Korzyści z zamknięcia otworu owalnego u takich pacjentów wykazano jednak w analizach wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem, a także wraz z upływem czasu. Dlatego też tak interesujące mogą okazać się wyniki z dłużej obserwacji przedstawione podczas tegorocznego TCT.

BRAVO 3

W badaniu tym zostało porównane podawanie biwalirudyny i heparyny u pacjentów, u których przeprowadzono zabieg TAVR.

Sesja pierwszych doniesień

Leczenie zachowawcze a operacyjne u pacjentów z dużą bezobjawową stenozą aortalną

Japońscy naukowcy przedstawią zaskakujące wyniki badania, w którym sprawdzili, czy słuszny jest obecny standard postępowania, zgodnie z którym asymptomatycznych pacjentów ze stenozą aortalną leczy się zachowawczo. Ma to być mocny punkt na zakończenie tegorocznej konferencji TCT.

 

Plan konferencji dostępny jest także w formie aplikacji:

screen480x480

Do pobrania na: Android lub iOS

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji

1 comment

  1.    Odpowiedz

    […] badaniu BIOSOLVE-II wspominaliśmy już w relacji z TCT 2015. Jest to pierwsze badanie prospektywne oceniające bezpieczeństwo i […]


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup