Subanaliza badania TROPICAL-ACS: Pacjenci poniżej 70. roku życia poddawani PCI osiągają kliniczną korzyść z deeskalacji DAPT prowadzonej pod kontrolą funkcji płytek

936 0
Udostępnij
936 0
TROPICAL ACS

Opublikowane w zeszłym roku wyniki badania TROPICAL-ACS (o którym pisaliśmy tutaj) wskazały, że deeskalacja terapii jest nie gorsza niż podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT) złożona z kwasu acetylosalicylowego (ASA) i prasugrelu pod względem wystąpienia złożonego punktu końcowego pod postacią zgonu sercowo-naczyniowego, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i krwawienia. W opublikowanej w lipcowym numerze European Heart Journal subanalizie badania TROPICAL-ACS porównano wyniki w dwóch grupach pacjentów: powyżej i poniżej 70. roku życia. Jak podkreślają autorzy badania, wiek pacjentów jest głównym czynnikiem decydującym o wynikach po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), a efekty deeskalacji DAPT mogą różnić się w zależności od wieku.

W badaniu TROPICAL-ACS zastosowano następujący schemat: pacjenci po PCI zostali losowo przydzieleni do grupy kontrolnej otrzymującej przez 12 miesięcy standardową terapię składającą się z ASA i prasugrelu albo do grupy, której bezpośrednio po PCI przez tydzień podawano ASA oraz prasugrel, następnie prasugrel zastępowano klopidogrelem i po kolejnym tygodniu oceniano funkcję płytek krwi. Jeśli terapia klopidogrelem zapewniała pożądaną ich reaktywność, terapię utrzymywano, jeśli reaktywność była zbyt wysoka, klopidogrel zmieniano z powrotem na prasugrel i leczenie kontynuowano.

Grupa pacjentów poniżej 70. roku życia w badaniu TROPICAL-ACS liczyła 2240 osób, złożony punkt końcowy wystąpił w ciągu roku u 5,9% leczonych z deeskalacją DAPT oraz u 8,3% w grupie kontrolnej (HR 0,70, 95% CI 0,51-0,96, p=0,03), co przekłada się na 42 NNT (number needed to treat) i jest to różnica statystycznie istotna. Ponadto drugorzędowy punkt końcowy, jakim było krwawienie, również zdarzał się rzadziej u pacjentów, którym modyfikowano leczenie przeciwpłytkowe (3,9% vs 5,6%, p=0,06).

W grupie chorych powyżej 70. roku życia nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy w częstości występowania złożonego punktu końcowego (15,5% vs 13,6%; HR 1,17, 95% CI 0,69-2,01, p=0,56) i krwawień niezależnie od strategii postępowania.

Co ciekawe, w teście post hoc okazało się, że najlepsza granica wieku dla różnicowania pacjentów mogących odnieść korzyść z deeskalacji DAPT to 57 lat. Gdy odpowiednio zmodyfikowano kategorie wiekowe, pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 3,9% pacjentów poniżej 57. roku życia, którym modyfikowano DAPT, oraz 7,7% pacjentów z grupy kontrolnej w tym samym wieku (p=0,0006), podobnie istotna była redukcja krwawień.

Na podstawie wyników badania autorzy zauważają, że deeskalacja podwójnej terapii przeciwpłytkowej może być bezpieczną alternatywą dla wszystkich pacjentów po PCI, ze szczególną korzyścią w zakresie powikłań krwotocznych u młodszych osób. Zwraca się także uwagę na względy ekonomiczne, gdyż monitoring aktywności płytek krwi umożliwia zastosowanie u określonych osób tańszego klopidogrelu bez wpływu na skuteczność terapii.

Piśmiennictwo:

Sibbing D, Aradi D, Jacobshagen C, et al. Guided de-escalation of antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention (TROPICAL-ACS): a randomised, open-label, multicentre trial. Lancet. 2017 Oct 14;390(10104):1747-1757. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32155-4. Epub 2017 Aug 28.

Sibbing D, Gross L, Trenk D, et al. Age and outcomes following guided de-escalation of antiplatelet treatment in acute coronary syndrome patients undergoing percutaneous coronary intervention: results from the randomized TROPICAL-ACS trial. Eur Heart J. 2018 Jun 14. doi: 10.1093/eurheartj/ehy332. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup