REMOTE PCI: angioplastyka tętnic wieńcowych przy użyciu telesteningu jest wykonalna i skuteczna

3309 0
Udostępnij
3309 0
Corpath-Big-WEB

Ostry zespół wieńcowy (ACS) jest jedną z głównych przyczyn zgonów w skali globalnej. Przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) z implantacją stentu do zamkniętej w przebiegu ACS tętnicy wieńcowej jest podstawą leczenia ACS. W ujęciu tradycyjnym PCI była procedurą manualną, wymagającą bezpośredniego kontaktu operatora z pacjentem. W związku z tym skuteczność leczenia ACS dotychczas zależała od dostępności pracowni kardiologii inwazyjnej (tzw. cath-labu) w pobliżu miejsca przebywania chorego. W 2011 roku wykonano pierwszą, przełomową PCI przy użyciu robota, którym zdalnie sterował operator przebywający w tym samym pomieszczeniu co pacjent. Sukces zabiegów PCI wykonywanych przy użyciu robotów stał się pierwszym krokiem w rozwoju telestentingu – procedur PCI wykonywanych z zastosowaniem robota i telekomunikacji przez operatora znajdującego się poza cath-labem.

modern-interventional-cardiologist-new

W styczniowym numerze Eurointervention opublikowano wyniki prospektywnego, jednoośrodkowego, obserwacyjnego badania REMOTE PCI (Percutaneous coronary intervention using a combination of robotics and telecommunications by an operator in a separate physical location from the patient) przeprowadzonego w Frederik Meijer Heart & Vascular Institute w Stanach Zjednoczonych, którego celem była ocena wykonalności i skuteczności telestentingu. Do badania włączono 20 chorych skierowanych do planowej angiografii tętnic wieńcowych, u których podczas zabiegu stwierdzono obecność istotnych zmian w tętnicach wieńcowych wymagających PCI z implantacją stentu (średni wiek 60 lat, 95% mężczyzn), w tym 6 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, 13 – z niestabilną dławicą piersiową oraz 1 – ze stabilną chorobą wieńcową. Z badania wykluczono natomiast chorych niestabilnych hemodynamicznie, wymagających pilnej PCI (w tym chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST), w szoku kardiogennym, z wielonaczyniową chorobą wieńcową, z istotną hemodynamicznie zmianą zlokalizowaną w obrębie pomostu aortalno-wieńcowego oraz chorych z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%.

corpath-system-in-a-cath-lab-new

Wszystkie manipulacje przy użyciu cewników, balonów oraz stentów były wykonane z zastosowaniem systemu robotycznego (CorPath® 200; Corindus Vascular Robotics, Waltham, MA, USA) przez operatora znajdującego się w innym pomieszczeniu niż pacjent oraz porozumiewającego się z pacjentem i personelem cath-labu (pielęgniarką, technikiem oraz dodatkowym operatorem stanowiącym zabezpieczenie pacjenta) przy użyciu metod telekomunikacji. W badaniu wykorzystano dostępny komercyjnie system robotyczny składający się z ramienia robota zlokalizowanego w otoczeniu pacjenta i kontrolowanego przez operatora z dokładnością do 1 mm oraz kokpitu zlokalizowanego w oddzielonym pomieszczeniu operatora. Wszyscy operatorzy biorący udział w badaniu odbyli wcześniej szkolenie w zakresie PCI przy użyciu systemu robotycznego oraz wykonali samodzielnie co najmniej 25 procedur.

Pierwszorzędowe punkty końcowe zdefiniowane jako sukces proceduralny (poniżej 30% rezydualnej stenozy w obrębie tętnicy poddawanej interwencji, przy braku zgonu i konieczności rewaskularyzacji przed wypisem ze szpitala) i sukces techniczny (skuteczne manipulacje w obrębie tętnic wieńcowych bez konieczności konwersji do procedury manualnej) wystąpiły odpowiednio w 95% i 84% przypadków. Co istotne, sukces proceduralny telestentingu nie różnił się istotnie w grupie badanej oraz w dobranej metodą propensity-score (porównywalnej pod względem masy ciała, liczby i jakości zmian w tętnicach wieńcowych oraz tętnic poddawanych interwencji) grupie kontrolnej. Drugorzędowy punkt końcowy zdefiniowany jako zgon lub konieczność rewaskularyzacji przed wypisem ze szpitala nie wystąpił u żadnego pacjenta.

Wyniki badania REMOTE PCI wskazują, że zabiegi PCI z zastosowaniem systemu robotycznego i metod telekomunikacji są wykonalne i bezpieczne, otwierając tym samym nowe możliwości w zakresie kardiologii interwencyjnej. PCI wykonane metodą telestentingu jest korzystne zarówno dla pacjentów, gdyż zwiększa szanse skutecznego leczenia ACS mieszkańcom regionów geograficznych pozbawionych pracowni kardiologii interwencyjnej, jak również dla operatorów, którym stwarza możliwość ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Telestenting wpisuje się w coraz powszechniejszą koncepcję telemedycyny, w ramach której opieka nad pacjentem sprawowana jest przy użyciu narzędzi telekomunikacji, a także telechirurgii, w której zabiegi chirurgiczne wykonywane są przy użyciu telekomunikacji i systemów robotycznych. Zanim jednak telestenting znajdzie zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej, obiecujące wyniki badania REMOTE PCI oczekują potwierdzenia w kolejnych wieloośrodkowych, randomizowanych próbach klinicznych.

Materiał graficzny: CorPath®

Piśmiennictwo:

  1. Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res 2016; 118: 1340-1347.
  2. Madder RD, VanOosterhout SM, Jacoby ME, et al. Percutaneous coronary intervention using a combination of robotics and telecommunications by an operator in a separate physical location from the patient: an early exploration into the feasibility of telestenting (the REMOTE-PCI study). Eurointervention 2017; 12: 1569-1576.
  3. Granada JF, Delgado JA, Uribe MP, et al. First-in-Human Evaluation of a Novel Robotic-Assisted Coronary Angioplasty System. JACC: Cardiovascular Interventions 2011; 4: 460-465.
Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup