Northwick Park Heart Study: nieprawidłowości w wyglądzie załamka T w EKG u mężczyzn mogą wskazywać na większe ryzyko nagłego zgonu sercowego

802 0
Udostępnij
802 0
Załamek T

Jak wynika z opublikowanych w piśmie Open Heart wyników badania Northwick Park Heart Study nieprawidłowości w wyglądzie załamka T u pacjentów bez pierwotnie stwierdzonych obciążeń sercowo-naczyniowych mogą wskazywać na zagrożenie nagłym zgonem sercowym niezależnie od innych czynników ryzyka. Jest to ciekawe spostrzeżenie, którego jak dotąd nie poczyniono w żadnym innym badaniu.

W latach 1972-1978 do Northwick Park Heart Study włączono 2167 mieszkańców Londynu, którzy wcześniej nie przebyli zawału mięśnia sercowego. Badanym wykonano 12-odprowadzeniowe EKG i oceniono ryzyko wystąpienia poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego za pomocą kodu Minnesota (brano pod uwagę m.in.: morfologię załamka Q/QS, czas trwania zespołu QRS, obniżenie odcinka ST, morfologię załamka T, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, arytmie).

Pacjentów obserwowano przez około 30 lat.

Liczba pacjentów Liczba pacjentów ze zmianami dużego ryzyka w EKG (według kodu Minnesota)
nagłe zgony sercowe (w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów) 184 34 18,5%
zgony sercowe 78 5 6,4%
zgony z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe 719 73 10,2%
pacjenci żyjący 1186 89 7,5%

 

W przypadku 262 mężczyzn, u których stwierdzono zgon sercowy spowodowany chorobą niedokrwienną serca, jedynym czynnikiem związanym z nagłym zgonem były zmiany w EKG (OR 3,94, 95% CI 1,33–11,67, p=0,006), przede wszystkim nieprawidłowości załamka T (OR 6,09, 95% CI 1,22–30,39, p=0,01), nie stwierdzono natomiast takiego związku w przypadku nieprawidłowości w wyglądzie załamka Q czy zespołu QS (OR 0,50, 95% CI 0,06-3,94, p=0,51).

W badanej populacji odnotowano związek między zmianami w EKG a nagłym zgonem sercowym (HR 1,94, 95% CI 1,31-2,89, p=0,001), ale nie ze zgonem sercowym po 24 godzinach od wystąpienia objawów (HR 0,55, 95% CI 0,22-1,40, p=0,21). W analizie zapisu 184 pacjentów, u których wystąpił nagły zgon sercowy, i 1983 pozostałych pacjentów nie zaobserwowano związku między zmianami Q/QS czy arytmią a nagłym zgonem w badanej populacji, stwierdzono jednak jego zależność od zmian w załamku T (HR 2,52, 95% CI 1,52-4,18, p<0,001).

Badaniu zarzuca się między innymi małą liczbę zgonów sercowych, nieznane dane dotyczące nadciśnienia tętniczego oraz przerostu lewej komory wśród badanych osób, a także fakt, jak dawno temu przeprowadzono badanie EKG. W związku z tym eksperci twierdzą, że wyniki Northwick Park Heart Study należy interpretować ostrożnie, a także zweryfikować je w kolejnych badaniach.

Piśmiennictwo:

Meade T, Clayton T, Chamberlain D. Distinguishing between those dying suddenly or not suddenly from coronary heart disease: long-term prospective results from the Northwick Park Heart Study. Open Heart 2016;3(2):e000440. doi: 10.1136/openhrt-2016-000440.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup