AHA2017 I Najnowsze wytyczne ACC/AHA dotyczące nadciśnienia tętniczego – podsumowanie zmian

883 0
Udostępnij
883 0
Wytyczne ACC 2017

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci na świecie, a wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje związek liniowy zarówno ze śmiertelnością, jak i zapadalnością na choroby układu krążenia czy niewydolność nerek, bez względu na płeć czy przynależność etniczną. Według badania NATPOL 2011 w Polsce wśród osób w wieku 18-79 lat  z nadciśnieniem tętniczym żyje już około 9 milionów osób (32% ludności).

Optymalna opieka nad pacjentami z podwyższonym ciśnieniem tętniczym jest zatem wyjątkowo istotnym problemem zdrowia publicznego i z tym większą uwagą należy przyjrzeć się najnowszym wytycznym American Heart Association (AHA) (zatwierdzonym także przez ACC i 9 innych organizacji partnerskich) przedstawionym w listopadzie bieżącego roku na sesji naukowej AHA. Wytyczne zostały opublikowane jednocześnie w czasopismach Hypertension i Journal of the American College of Cardiology.

Główne zmiany w porównaniu do wytycznych z 2013 dotyczą obniżenia docelowej wartości ciśnienia tętniczego, do której należy dążyć, oraz nowej klasyfikacji i kryteriów rozpoznania nadciśnienia tętniczego, które przyspieszą wdrożenie leczenia oraz bardziej uważną opiekę nad pacjentami.

Z uwagi na wyniki m. in. badania SPRINT zdecydowano się na obniżenie rekomendowanych wartości ciśnienia tętniczego do 130/80mmHg we wszystkich grupach wiekowych, włączając w to także pacjentów starszych (65+). Przedstawione 2 lata temu wyniki badania SPRINT wykazały, że obniżenie docelowego skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości 120 mmHg w porównaniu do poprzednio uznanej wartości 140 mmHg zmniejsza częstość występowania niekorzystnych zdarzeń klinicznych, jednak za cenę zwiększonego ryzyka działań niepożądanych takich jak hipotensja, omdlenia, zaburzenia elektrolitowe oraz uszkodzenie nerek. Najnowsze wytyczne zalecają 130 mmHg jako docelową wartość skurczowego ciśnienia tętniczego, co wydaje się być racjonalnym kompromisem łączącym skuteczność oraz bezpieczeństwo spowodowane zmniejszeniem działań niepożądanych zbyt agresywnego leczenia. Zaleca się dążenie do tej wartości także wśród starszych pacjentów, gdyż u pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami zwiększającymi ryzyko sercowo-naczyniowe dbanie o optymalną wartość ciśnienia tętniczego jest tym ważniejsze, a wyniki badań analizowanych przy przygotowywaniu wytycznych potwierdzają bezpieczeństwo takiego postępowania. Tylko u pacjentów obciążonych dużym ryzykiem wystąpienia groźnych działań niepożądanych i z ograniczoną przewidywaną długością życia należy rozważyć bilans zysków i strat i odstąpić od intensywnego leczenia hipotensyjnego.

Drugą ważną zmianą przedstawioną w wytycznych jest klasyfikacja nadciśnienia tętniczego wprowadzająca nowe kategorie: podwyższone ciśnienie tętnicze obejmujące wartości 120-129 mmHg ciśnienia skurczowego i jednocześnie <80 mmHg ciśnienia rozkurczowego, a także 1. stopień nadciśnienia tętniczego obejmujący wartości 130-139 mmHg ciśnienia skurczowego lub 80-89 mmHg ciśnienia rozkurczowego. Usunięto kategorię stanu poprzedzającego nadciśnienie tętnicze (inaczej stanu przednadciśnieniowego) i wysokość ciśnienia 140/90 mmHg obecnie kwalifikuje chorych do kategorii nadciśnienie tętnicze 2. stopnia. Rozszerzenie kryteriów diagnostycznych nadciśnienia znacznie zwiększy liczbę pacjentów, u których będzie się rozpoznawało tę chorobę (dla populacji USA z 31,9% do 45,6%).

Definicja Wytyczne ACC/AHA 2017 (ciśnienie skurczowe i ciśnienie rozkurczowe)
Prawidłowe <120 mmHg i <80 mmHg
Podwyższone 120-129 mmHg i <80 mmHg
Nadciśnienie tętnicze 1. stopnia 130-139 mmHg lub 80-89 mmHg
Nadciśnienie tętnicze 2. stopnia >140 mmHg lub >90 mmHg
Przełom nadciśnieniowy >180 lub >120 mmHg

Tabela: Kryteria diagnostyczne nadciśnienia tętniczego według AHA/ACC 2017

W wytycznych znalazły się także zalecenia dotyczące wdrażania leczenia u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym. W przypadku prawidłowego i podwyższonego ciśnienia tętniczego należy zalecić modyfikację stylu życia jako najlepszą metodę zapobiegania rozwinięciu się nadciśnienia tętniczego bądź  opóźnienia jego wystąpienia. W przypadku 1. stopnia nadciśnienia tętniczego decyzja zależy od 10-letniego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej (kalkulator ryzyka został dołączony do wytycznych): pacjentom ze stwierdzoną chorobą sercowo-naczyniową lub >10% ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej w ciągu 10 lat obok modyfikacji stylu życia powinno też zostać wdrożone farmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego, natomiast w przypadku braku obciążeń chorobami sercowo-naczyniowymi i ryzykiem <10% modyfikacja stylu życia jest wystarczająca.

Należy jednak pamiętać, że chociaż wytyczne są niezwykle cennym narzędziem doradczym, jednakże nie zastąpią ogólnej oceny klinicznej i ostateczna decyzja terapeutyczna powinna za każdym razem uwzględniać indywidualny bilans korzyści i ryzyka zastosowanego leczenia.

Piśmiennictwo:

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Zespół redagujący: Andrzej Tykarski, Krzysztof Narkiewicz, Zbigniew Gaciong, Andrzej Januszewicz, Mieczysław Litwin, Katarzyna Kostka-Jeziorny.

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2017 Nov 7. doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.005. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup