Obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT) poprawia rokowanie i bezpieczeństwo zabiegów PCI.

1386 0
Udostępnij
1386 0
OCT IVUS (1)

Koronarografia jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w wykrywaniu i ocenie zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. Nie pozwala jednak na obrazowanie zmian miażdżycowych w ścianie tętnicy i powoduje niedoszacowanie rozległości i stopnia ciężkości choroby. Technikami umożliwiającymi dokładniejszą ocenę zwężeń światła tętnic wieńcowych i charakterystyki blaszek miażdżycowych są optyczna koherentna tomografia (OCT, optical coherence tomography) i ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS, intravascular ultrasound. Techniki te nadal są rzadko wykorzystywane (w Polsce w 2012 roku na ≈217 tys. koronarografii wykonano zaledwie 1378 procedur IVUS, 0,006%), stosuje się je głównie w dużych ośrodkach klinicznych. Obecnie wytyczne zalecają rozważenie obrazowania wewnątrznaczyniowego głównie w celu wykrycia problemów mechanicznych związanych ze stentem przy restenozie, zakrzepicy w stencie oraz w celu optymalizacji implantacji stentu. Jednak ostatnio opublikowane wyniki dużego badania kohortowego, które sugerują redukcję ryzyka wewnątrzszpitalnego zdarzeń niepożądanych oraz wydłużenie przeżycia w przypadku PCI, mogą zmienić to podejście.

14 lipca bieżącego roku w czasopiśmie JACC: Cardiovascular Interventions została opublikowana analiza danych pochodzących od 87 166 pacjentów poddawanych PCI (Percutaneus Coronary Intervention) w Wielkiej Brytanii (Pan-London PCI Registry) w latach 2005-2015. Wśród zarejestrowanych procedur 1,3% przypadków stanowiła angioplastyka wspomagana OCT, 12,6% IVUS, pozostałe 86% angioplastyka bez użycia obrazowania wewnątrzwieńcowego.

Pacjenci, u których w trakcie zabiegu korzystano z IVUS lub OCT lepsze rokowanie. Skorygowane ryzyko wewnątrzszpitalnych poważnych niepożądanych incydentów sercowych (MACE) oraz 5-letniego ryzyka zgonu było istotnie statystycznie mniejsze w przypadku angiografii połączonej z obrazowaniem wewnątrznaczyniowym (zarówno IVUS, jak i OCT) w porównaniu do samej angiografii (p<0,0001) (Tabela 1).

Tabela 1 Porównanie ryzyka zgonu angioplastyki wspomaganej obrazowaniem OCT, IVUS oraz samej angiografii.

HR (95% CI) p
OCT vs angiografia 0,48 (0,26 – 0,81) 0,001
IVUS vs angiografia 0,72 (0,32 – 0,93) 0,012
OCT lub IVUS vs angiografia 0,63 (0,33 – 0,84) 0,0001
OCT vs IVUS 0,85 (0,63 – 1,34) 0,43

*Analiza regresji wielu zmiennych, średni okres obserwacji 4,8 roku

Krzywe Kaplana-Meiera wykazały wyraźną redukcję śmiertelności w grupie pacjentów leczonych PCI połączoną z obrazowaniem OCT w porównaniu do obrazowania IVUS. Co prawda przewaga ta nie osiągnęła istotności statystycznej, jednak poprzednie badania sugerowały obrazowanie OCT jedynie jako nie gorsze od IVUS.

Przedstawiona analiza pokazuje istotne korzyści z zastosowania technik obrazowania wewnątrznaczyniowego, zarówno IVUS, jak i OCT, nie tylko w celu wykrycia problemów mechanicznych związanych ze stentem czy morfologii blaszki miażdżycowej, ale, co ważniejsze, może wpływać na poprawę rokowania pacjentów. Do tej pory większość badań faworyzowało wykorzystanie IVUS podczas PCI, jednakże zaprezentowane doniesienia sugerują przewagę obrazowania OCT. Jednakże badacze wskazują na pewne ograniczenia otrzymanych wyników. Obrazowanie wewnątrznaczyniowe podczas PCI jest wykorzystywane głównie w dużych ośrodkach klinicznych przez doświadczonych operatorów, co może wpływać na lepsze rokowanie w tej grupie. Także grupy pacjentów były niewielkie: OCT zastosowano jedynie w <2%, a IVUS <13% zabiegów PCI. Z drugiej strony wyniki analizy są poparte innymi mniejszymi, ale randomizowanymi badaniami (m.in. DOCTORS i ILUMIEN 3: OPTIMIZE PCI).

Potrzebne są dalsze badania, które pomogą w wyborze metody obrazowania wewnątrznaczyniowego w konkretnych sytuacjach klinicznych. Obecnie trwają dwa badania randomizowane (ILUMIEN IV i OCTOBER), których wyniki przypuszczalnie mogą zmienić dotychczasowe zalecenia i wpłynąć na zwiększenie częstości wykonywania procedury OCT.

Piśmiennictwo:

Jones DA, Rathod KS, Koganti S, et al. Angiography Alone Versus Angiography Plus Optical Coherence Tomography to Guide Percutaneous Coronary Intervention: Outcomes From the Pan-London PCI Cohort. JACC Cardiovasc Interv. 2018 Jul 23;11(14):1313-1321. doi: 10.1016/j.jcin.2018.01.274.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup