• Fame 2 5 lat
  aktualności

  Rola przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej (CAD) wciąż jest przedmiotem dyskusji wśród badaczy. Tym ważniejsze są końcowe wyniki badania FAME 2, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy PCI w oparciu o określenie cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) dodana do optymalnej terapii farmakologicznej ma przewagę nad prowadzeniem jedynie terapii farmakologicznej. Do badania włączono 1220 pacjentów z CAD udokumentowanym za pomocą badań nieinwazyjnych. Następnie chorych poddano angiografii, a wszystkie wykryte zwężenia tętnic wieńcowych stanowiące >50% średnicy naczynia oceniono badaniem FFR. Ostatecznie wyselekcjonowano 888 osób, u których FFR wynosiło<0,80. Następnie grupę losowo podzielono na dwie...

  69 0
 • Spyral
  aktualności

  Leczenie nadciśnienia tętniczego, mimo wprowadzania coraz skuteczniejszych metod, nadal stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Uważa się, że leczenie nadciśnienia jest skuteczne tylko u 27−66% leczonych z jego powodu osób. Szczególnym problemem jest tzw. oporne nadciśnienie, definiowane zgodnie z wytycznymi ESH/ESC z 2013 roku jako stan, w którym mimo modyfikacji stylu życia oraz prowadzenia leczenia farmakologicznego co najmniej 3 lekami hipotensyjnymi z różnych klas w optymalnych lub maksymalnie tolerowanych dawkach (diuretyk i dwa inne leki hipotensyjne z różnych grup w optymalnych dawkach, bez konieczności podawania antagonisty receptora mineralokortykosteroidowego) nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego odpowiednio do...

  24 0
 • europcr-2018-late-breaking-trial_imagefull
  EuroPCR2018

  Tegoroczny kongres EuroPCR 2018 w Paryżu po raz kolejny był pełen interesujących doniesień ze świata kardiologii interwencyjnej. Poniżej w krótkiej relacji wideo skrót najważniejszych tematów. https://youtu.be/XXWRncWjSmk Dr Sauguet and Dr Pathak przypominają wyniki dwóch nowych i zmieniających naszą wiedzę badań dotyczących stosowania denerwacji nerkowej w nadciśnieniu tętniczym, tj. badań RADIANCE SOLO i SPYRAL-ON. W zakresie leczenia choroby wieńcowej Dr Ribichini, Dr Capodanno i Dr Cook omawiają kontrowersyjną analizę badań ORBITA, SYNTAX III REVOLUTION oraz 5-letnią obserwację badania FAME II, podejmując się próby spojrzenia w przyszłość oceny funkcjonalnej. Najważniejsze wyniki sesji dotyczących TACI podsumowuje Dr Tarantini i Dr Piazza. Ponadto...

  80 0
 • DACAB
  AHA2017

  Podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT) jest powszechnie stosowana po przezskórnej angioplastyce wieńcowej, jednak istnieją wątpliwości, co do sposobu stosowania leków przeciwpłytkowych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Jest to ważny problem, bo około 25% by-passów żylnych ulega zamknięciu w ciągu roku po operacji, a aż 50% z nich staje się niedrożne w ciągu 10 lat. Podczas tegorocznego kongresu American Heart Association przedstawiono wyniki badania DACAB przeprowadzonego na populacji chińskiej. Włączono do niego 500 pacjentów, których losowo przydzielono do trzech grup: leczeni tikagrelorem w dawce 90 mg podawanej dwa razy dziennie, kwasem acetylosalicylowym 100 mg cztery razy dziennie lub oboma lekami jednoczasowo, leczenie rozpoczęto...

  58 0
 • CULPRIT-SHOCK TCT
  aktualności

  Wstrząs kardiogenny (stan ostrej niewydolności mięśnia sercowego spowodowany przez zmniejszenie rzutu serca) u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego występuje względnie rzadko, jednak jest bezpośrednim zagrożeniem życia. W takim przypadku wczesna interwencja wieńcowa z rewaskularyzacją poprawia rokowanie. U większości chorych we wstrząsie kardiogennym stwierdza się istotne klinicznie zwężenia w więcej niż jednym naczyniu wieńcowym, jednak natychmiastowa rewaskularyzacja naczyń innych niż to bezpośrednio odpowiedzialne za objawy budzi kontrowersje. CULPRIT-SHOCK (Culprit Lesion Only PCI versus Multivessel PCI in Cardiogenic Shock) jest pierwszym dużym badaniem randomizowanym, które porównuje te dwie strategie u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (STEMI i NSTEMI) i współwystępującym wstrząsem kardiogennym:...

  362 0
 • EXCEL QoL TCT
  aktualności

  O przełomowym badaniu EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main Revascularization) i silnym polskim akcencie w osobach badaczy (prof. Paweł Buszman, doc. Piotr Buszman, Stefan Kiesz i prof. Andrzej Bochenek) pisaliśmy już przy okazji ubiegłorocznego kongresu TCT. Przypomnijmy, że po 3-latach obserwacji stwierdzono, że przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej z użyciem stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny (Xience) jest nie gorsza niż pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) (prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego: zgonu, udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 lat po zabiegu wynosiło 15,4% i 14,7% odpowiednio dla PCI i...

  344 0
 • ORBITA TCT
  aktualności

  Zmniejszenie nasilenia objawów jest głównym celem u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) i jest ono często obserwowane w praktyce klinicznej. Jednak jak dotąd nie przeprowadzono podwójnie zaślepionych, randomizowanych badań potwierdzających skuteczność PCI w tej grupie pacjentów. Na tegorocznym kongresie TCT zaprezentowano zaskakujące wyniki badania ORBITA (Objective Randomised Blinded Investigation With Optimal Medical Therapy of Angioplasty in Stable Angina), według których pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową, którzy poddani byli PCI z powodu zwężenia jednego naczynia, nie wypadli lepiej w ocenie wydolności fizycznej i objawów choroby wieńcowej od chorych, u których przeprowadzono procedurę placebo....

  429 0
 • akademia_Serca_logo-1132x670
  aktualności

  Bardzo miło jest nam poinformować, że i w tym roku Doniesienia Kardiologiczne objęły patronat medialny nad Akademią Serca, której 6. edycja odbędzie się w dniach 25-26 listopada w Warszawie. Konferencja organizowana jest przez Fundację Serce Dziecka i poświęcona problemom dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jest ona przeznaczona nie tylko dla lekarzy, ale także dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami serca. Nad merytoryczną stroną spotkania czuwają prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec i prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys. W tym roku w programie Akademii Serca znalazły się m.in. takie tematy, jak: Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca (prof....

  373 0
 • RE-DUAL
  aktualności

  U około 20-30% chorych z migotaniem przedsionków, przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe, współistnieje choroba wieńcowa, która może wymagać leczenia za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Aktualnym standardem leczenia przeciwkrzepliwego w takich przypadkach jest zastosowanie potrójnej terapii składającej się z warfaryny oraz dwóch leków przeciwpłytkowych. Niestety, terapia ta znacznie zwiększa ryzyko krwawień. W związku z tym trwają badania nad nowymi strategiami leczenia. Jednym z takich badań jest opublikowane w NEJM oraz zaprezentowane w sierpniu bieżącego roku na ESC - RE-DUAL PCI. Do tego wieloośrodkowego, randomizowanego badania zakwalifikowano 2725 pacjentów z migotaniem przedsionków, po przezskórnej interwencji wieńcowej ze wszczepieniem stentu. Chorych podzielono na...

  488 0
 • CANTOS
  aktualności

  Przewlekły proces zapalny leży u podłoża rozwoju i progresji miażdżycy oraz jej powikłań, takich jak ostry zawał mięśnia sercowego (ang. acute myocardial infarction, AMI) i ostry udar niedokrwienny (ang. acute myocardial infarction, AIS). Mimo optymalnej farmakoterapii, w tym coraz doskonalszego leczenia hipolipemizującego, którego skuteczność wykazano w badaniu FOURIER, u wielu pacjentów z miażdżycą parametry stanu zapalnego pozostają podwyższone. Kanakinumab jest przeciwciałem monoklonalnym neutralizującym działanie interleukiny-1β (IL-1β), kluczowej cytokiny podtrzymującej proces zapalny. W badaniu klinicznym fazy 2 wykazano, że kanakinumab obniża stężenie parametrów stanu zapalnego u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Podczas ostatniego kongresu...

  384 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup