• CULPRIT-SHOCK TCT
  aktualności

  Wstrząs kardiogenny (stan ostrej niewydolności mięśnia sercowego spowodowany przez zmniejszenie rzutu serca) u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego występuje względnie rzadko, jednak jest bezpośrednim zagrożeniem życia. W takim przypadku wczesna interwencja wieńcowa z rewaskularyzacją poprawia rokowanie. U większości chorych we wstrząsie kardiogennym stwierdza się istotne klinicznie zwężenia w więcej niż jednym naczyniu wieńcowym, jednak natychmiastowa rewaskularyzacja naczyń innych niż to bezpośrednio odpowiedzialne za objawy budzi kontrowersje. CULPRIT-SHOCK (Culprit Lesion Only PCI versus Multivessel PCI in Cardiogenic Shock) jest pierwszym dużym badaniem randomizowanym, które porównuje te dwie strategie u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (STEMI i NSTEMI) i współwystępującym wstrząsem kardiogennym:...

  280 0
 • EXCEL QoL TCT
  aktualności

  O przełomowym badaniu EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main Revascularization) i silnym polskim akcencie w osobach badaczy (prof. Paweł Buszman, doc. Piotr Buszman, Stefan Kiesz i prof. Andrzej Bochenek) pisaliśmy już przy okazji ubiegłorocznego kongresu TCT. Przypomnijmy, że po 3-latach obserwacji stwierdzono, że przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej z użyciem stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny (Xience) jest nie gorsza niż pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) (prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego: zgonu, udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 lat po zabiegu wynosiło 15,4% i 14,7% odpowiednio dla PCI i...

  258 0
 • ORBITA TCT
  aktualności

  Zmniejszenie nasilenia objawów jest głównym celem u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) i jest ono często obserwowane w praktyce klinicznej. Jednak jak dotąd nie przeprowadzono podwójnie zaślepionych, randomizowanych badań potwierdzających skuteczność PCI w tej grupie pacjentów. Na tegorocznym kongresie TCT zaprezentowano zaskakujące wyniki badania ORBITA (Objective Randomised Blinded Investigation With Optimal Medical Therapy of Angioplasty in Stable Angina), według których pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową, którzy poddani byli PCI z powodu zwężenia jednego naczynia, nie wypadli lepiej w ocenie wydolności fizycznej i objawów choroby wieńcowej od chorych, u których przeprowadzono procedurę placebo....

  320 0
 • akademia_Serca_logo-1132x670
  aktualności

  Bardzo miło jest nam poinformować, że i w tym roku Doniesienia Kardiologiczne objęły patronat medialny nad Akademią Serca, której 6. edycja odbędzie się w dniach 25-26 listopada w Warszawie. Konferencja organizowana jest przez Fundację Serce Dziecka i poświęcona problemom dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jest ona przeznaczona nie tylko dla lekarzy, ale także dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami serca. Nad merytoryczną stroną spotkania czuwają prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec i prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys. W tym roku w programie Akademii Serca znalazły się m.in. takie tematy, jak: Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca (prof....

  306 0
 • RE-DUAL
  aktualności

  U około 20-30% chorych z migotaniem przedsionków, przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe, współistnieje choroba wieńcowa, która może wymagać leczenia za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Aktualnym standardem leczenia przeciwkrzepliwego w takich przypadkach jest zastosowanie potrójnej terapii składającej się z warfaryny oraz dwóch leków przeciwpłytkowych. Niestety, terapia ta znacznie zwiększa ryzyko krwawień. W związku z tym trwają badania nad nowymi strategiami leczenia. Jednym z takich badań jest opublikowane w NEJM oraz zaprezentowane w sierpniu bieżącego roku na ESC - RE-DUAL PCI. Do tego wieloośrodkowego, randomizowanego badania zakwalifikowano 2725 pacjentów z migotaniem przedsionków, po przezskórnej interwencji wieńcowej ze wszczepieniem stentu. Chorych podzielono na...

  388 0
 • CANTOS
  aktualności

  Przewlekły proces zapalny leży u podłoża rozwoju i progresji miażdżycy oraz jej powikłań, takich jak ostry zawał mięśnia sercowego (ang. acute myocardial infarction, AMI) i ostry udar niedokrwienny (ang. acute myocardial infarction, AIS). Mimo optymalnej farmakoterapii, w tym coraz doskonalszego leczenia hipolipemizującego, którego skuteczność wykazano w badaniu FOURIER, u wielu pacjentów z miażdżycą parametry stanu zapalnego pozostają podwyższone. Kanakinumab jest przeciwciałem monoklonalnym neutralizującym działanie interleukiny-1β (IL-1β), kluczowej cytokiny podtrzymującej proces zapalny. W badaniu klinicznym fazy 2 wykazano, że kanakinumab obniża stężenie parametrów stanu zapalnego u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Podczas ostatniego kongresu...

  322 0
 • PRECISION
  aktualności

  Ocenia się, że utrzymanie odpowiednich wartości ciśnienia tętniczego u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów każdego roku mogłoby zapobiec 70 000 przypadkom udaru zakończonego śmiercią oraz 60 000 przypadkom śmierci spowodowanych chorobą wieńcową. W tej grupie chorych bardzo często przepisuje się jednak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które mają liczne działania niepożądane, w tym na układ sercowo-naczyniowy. Powstało więc pytanie, jaki jest dokładnie wpływ poszczególnych leków z tej grupy na układ krążenia u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. Tym tematem zajęto się podczas badania PRECISION-ABPM, którego wyniki zaprezentowano 28 sierpnia bieżącego roku na kongresie ESC, a także opublikowano w European Heart Journal. PRECISION-ABPM...

  426 0
 • COMPASS
  aktualności

  Pacjenci cierpiący na chorobę wieńcową czy chorobę naczyń obwodowych mają znacznie większe ryzyko zgonu, zawału czy udaru niż osoby bez tych schorzeń. Szacuje się, że jedna trzecia zgonów na świecie spowodowana jest chorobami sercowo-naczyniowymi. W ich prewencji jednym z częściej stosowanych leków jest kwas acetylosalicylowy, jednak ma on niewystarczającą skuteczność. Podczas najnowszego kongresu ESC w Barcelonie ogłoszono wyniki badania COMPASS (Rivaroxaban for the Prevention of Major Cardiovascular Events in Coronary or Peripheral Artery Disease), którego celem była ocena możliwości poprawy prewencji zawału, udaru i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową lub miażdżycą tętnic obwodowych. Sprawdzano rokowanie u...

  411 0
 • REVERSE-AD
  konferencje

  Doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy K (NOAC) są lekami pierwszego wyboru w prewencji udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków, u których rozpoczyna się leczenie przeciwzakrzepowe, a także u tych, u których efekt terapeutyczny nie jest zadowalający podczas stosowania antagonistów witaminy K (VKA). Głównym zarzutem wobec NOAC był brak możliwości odwrócenia ich działania przeciwkrzepliwego w przypadku krwawienia zagrażającego życiu lub wskazań do pilnej operacji. Idarucizumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które z wysokim powinowactwem i swoistością wiąże się z jednym z przedstawicieli NOAC, dabigatranem, szybko i skutecznie odwracając jego działanie przeciwkrzepliwe. Idarucizumab został zarejestrowany przed FDA w 2015 roku...

  278 0
 • PURE
  aktualności

  Dotychczas opublikowano wyniki wielu badań dotyczących wpływu diety na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelność. Większość z nich prowadzono jednak w Europie, Ameryce Północnej, Japonii i Chinach. Brak było danych na ten temat z rejonów Bliskiego Wschodu, Afryki czy Azji Południowej. Tę sytuację zmieniło badanie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), prospektywne badanie kohortowe przeprowadzone w 18 krajach o różnym statusie ekonomicznym, w którym przeanalizowano dietę 135 335 osób w wieku od 35 do 70 lat. Średni okres obserwacji wyniósł 7,4 roku. Wyniki badania przedstawiono w tym roku na kongresie ESC oraz opublikowano w piśmie Lancet. Badacze przedstawili bardzo ciekawe, można wręcz powiedzieć, że...

  540 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup