• Rywaroksaban (3)
  aktualności

  Do czasu udowodnienia braku korzyści warfaryna była stosowana w niskich dawkach w niewydolności serca z obniżoną frakcją i powiększoną lewą komorą bez migotania przedsionków ani innych wskazań do leczenia przeciwkrzepliwego. Taka terapia wydawała się jednak i nadal wydaje się być racjonalna, ponieważ niewydolność serca jest udowodnionym czynnikiem prozakrzepowym. Rywaroksaban jest bezpośrednim inhibitorem czynnika Xa, a więc hamuje powstawanie trombiny, która wpływa nie tylko na układ krzepnięcia, ale także na procesy zapalne czy uszkodzenie śródbłonka. Ze względu na odmienny mechanizm oraz szerszy profil działania w porównaniu do warfaryny ponownie zbadano strategię leczenia przeciwkrzepliwego w niewydolności serca tym razem przy użyciu...

  117 0
 • ASCEND
  aktualności

  Lekarze i dietetycy rekomendują spożywanie produktów bogatych w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (PUFA) z grupy omega-3 (szczególnie tłustych ryb morskich) co najmniej 2 razy w tygodniu w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Uważa się też, że kwasy omega-3 mają pozytywny wpływ właściwie na cały organizm człowieka, począwszy od wzmocnienia odporności, aż do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory. Takie wnioski wyciągnięto z opublikowanych na przestrzeni lat wyników wielu badań (zwłaszcza obserwacyjnych) sugerujących zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego w wyniku suplementacji kwasów omega-3, stwierdzając np. że spożywanie kwasów omega-3 w dawce 0,2-1,0 g związane jest z niemal 50% obniżeniem śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Takie spostrzeżenia spowodowały...

  71 0
 • Mitra FR (1)
  aktualności

  MitraClip jest metodą leczenia pierwotnej niedomykalności mitralnej, a badania, na których podstawie została dopuszczona do stosowania, prowadzone były głównie u pacjentów ze zwyrodnieniem zastawki mitralnej. W zakresie wtórnej (czynnościowej) niedomykalności mitralnej klasę IIb w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma zastosowanie MitraClip u pacjentów z tą wadą, u których występują objawy pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego. Wyniki przeprowadzonego we Francji randomizowanego badania MITRA-FR (Multicentre Study of Percutaneous Mitral Valve Repair MitraClip Device in Patients With Severe Secondary Mitral Regurgitation) zostały zaprezentowane w czasie tegorocznego Kongresu ESC w Monachium i jednocześnie opublikowane w piśmie NEJM. W badaniu wzięło udział ponad 304 pacjentów, po...

  63 0
 • ATTR (1)
  aktualności

  Kardiomiopatia amyloidowa zależna od TTR (transtyretyny) jest rzadką chorobą spowodowaną odkładaniem się wadliwie pofałdowanych lub niestabilnych włókien transtyretyny w miokardium. Najczęściej diagnozuje się ją u mężczyzn po 60. roku życia, ocenia się, że cierpi na nią mniej niż 1% populacji, ale uważa się, że bardzo często nie jest ona rozpoznawana i należy ją podejrzewać w przypadku każdej niewydolności serca. Przyczyny choroby są dwojakie, może być to choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie dominująco lub nabyta pojawiająca się po 60. roku życia. Choroba ta prowadzi do niewydolności serca z powodu jego zgrubienia, a w przypadku zajęcia układu bodźcoprzewodzącego do zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego,...

  80 0
 • POET (2) (1)
  aktualności

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) ma poważne rokowanie: wiąże się z wysoką śmiertelnością i występowaniem ciężkich powikłań. Z powodu niskiej częstości występowania tej choroby niewiele jest randomizowanych badań i metaanaliz dotyczących jej leczenia. Prawidłowe leczenie IZW opiera się w głównej mierze na skutecznej antybiotykoterapii zapewniającej eradykację drobnoustrojów. Do tej pory jedyne zalecane schematy leczenia opierają się na długotrwałej antybiotykoterapii parenteralnej prowadzonej w warunkach szpitalnych. Wiąże się to z koniecznością kilkutygodniowej hospitalizacji, co nie tylko zwiększa koszty leczenia, ale także naraża pacjentów między innymi na zakażenia wewnątrzszpitalne. W ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z 2015 roku) dotyczących leczenia IZW dopuszczalna jest...

  62 0
 • ART (1)
  aktualności

  Tętnica piersiowa wewnętrzna (IMA - internal mammary artery) jest najczęściej wykorzystywanym naczyniem podczas pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG - coronary artery bypass grafting) z powodu dużo dłuższego zachowania drożności w porównaniu z pomostami żylnymi. W ostatnich latach doskonalenie technik operacyjnych spowodowało coraz częstsze wykorzystanie obu IMA podczas CABG. Dane z badań nierandomizowanych wskazują na korzyść z wykonywanie pomostów z obu IMA w postaci poprawy długoterminowej przeżywalności, a także mniejszej liczby incydentów takich jak zawał serca, nawrót dławicy czy potrzeba ponownej operacji. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego z 2014 roku zalecają wykonywanie pomostów z obu IMA, jeżeli przewidywana długość...

  59 0
 • Camellia (1)
  aktualności

  Według danych WHO problem nadwagi dotyczy ponad 1,9 miliarda dorosłych na świecie. Wśród nich 650 milionów to ludzie otyli. Podstawowym sposobem walki z nadwagą i otyłością są odpowiednia dieta i ćwiczenia fizyczne. Niestety, wielu chorych nie jest w stanie utrzymać prawidłowej wagi mimo stosowania się do zaleceń. W związku z tym na znaczeniu zyskuje leczenie chirurgiczne, takie jak operacje bariatryczne, oraz farmakologiczne, między innymi stosowanie lorkaseryny. Lorkaseryna jest selektywnym agonistą receptora serotoninowego 2C, który moduluje apetyt. Jej skuteczność w kontroli masy ciała u pacjentów z nadwagą i otyłością została potwierdzona, jednak wpływ na układ sercowo naczyniowy pozostawał nieznany. Jest to...

  48 0
 • Portico
  aktualności

  Na przestrzeni ostatnich lat przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) stała się bezpieczną i efektywną alternatywą dla procedury chirurgicznej. Obecnie jest rutynowo wykonywana u pacjentów z ciężką, objawową stenozą zastawki aortalnej oraz wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W ostatnim czasie publikowane są wyniki badań (np. badanie SURTAVI, o którym pisaliśmy wcześniej) sugerujące rozszerzenie grupy pacjentów leczonych za pomocą TAVI o pacjentów niższego ryzyka, co potencjalnie znacznie zwiększy liczbę wykonywanych procedur. Obecnie na rynku jest kilka dostępnych systemów do TAVI różniących się między innymi sposobem rozprężania, wymiarami czy systemem wprowadzającym. Bardzo pożądana jest taka różnorodność wyboru, która umożliwia...

  47 0
 • Mariner
  aktualności

  Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ, VTE, venous thromboembolism) jest poważnym problemem występującym u osób hospitalizowanych zarówno z powodów chirurgicznych, jak i internistycznych. Wytyczne zalecają stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po ocenie czynników ryzyka oraz zakresu operacji w przypadku pacjentów na oddziałach zabiegowych. Profilaktyka przeciwzakrzepowa jest szeroko stosowana w trakcie hospitalizacji u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, zmniejszając częstość wystąpienia ŻChZZ o ponad połowę. Należy jednak pamiętać, że podwyższone ryzyko wystąpienia objawowego epizodu ŻChZZ utrzymuje się nawet do 6 tygodni po wypisie ze szpitala. Dotychczasowe badania oceniające zasadność stosowania przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej wykazują zarówno korzyści opierające się głównie na redukcji ryzyka bezobjawowej zakrzepicy...

  51 0
 • FFRangio
  aktualności

  Cząstkowa rezerwa przepływu (fractional-flow reserve - FFR) stanowi podstawową metodę oceny przepływu w tętnicach wieńcowych i jest metodą referencyjną służącą do potwierdzania istotności zmian. FFR to iloraz maksymalnego przepływu krwi przez zwężone naczynie i hipotetycznego przepływu przy braku zwężeń. Jak udowodniono w badaniu FAME II użycie FFR poprawia przeżycie pacjentów, zmniejsza liczbę nieuzasadnionych rewaskularyzacji i pozwala optymalizować koszty leczenia. Jednak nie jest ono rutynowo stosowane z różnych względów, między innymi z powodu inwazyjności badania (do pomiaru FFR konieczne jest użycie prowadnika), wydłużenie procedury angiografii, konieczność podania adenozyny oraz wysoki koszt. Opracowany przez firmę CathWorks system FFRangio to metoda oceny...

  59 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup