ISTH 2017 | Badanie REVERSE-AD: idarucizumab skutecznym i bezpiecznym antidotum dla dabigatranu

583 0
Udostępnij
583 0
REVERSE-AD

Doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy K (NOAC) są lekami pierwszego wyboru w prewencji udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków, u których rozpoczyna się leczenie przeciwzakrzepowe, a także u tych, u których efekt terapeutyczny nie jest zadowalający podczas stosowania antagonistów witaminy K (VKA). Głównym zarzutem wobec NOAC był brak możliwości odwrócenia ich działania przeciwkrzepliwego w przypadku krwawienia zagrażającego życiu lub wskazań do pilnej operacji. Idarucizumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które z wysokim powinowactwem i swoistością wiąże się z jednym z przedstawicieli NOAC, dabigatranem, szybko i skutecznie odwracając jego działanie przeciwkrzepliwe. Idarucizumab został zarejestrowany przed FDA w 2015 roku w oparciu o wstępne wyniki badania REVERSE-AD (Reversal Effects of Idarucizumab on Active Dabigatran), obejmujące pierwszych 90 pacjentów włączonych do badania. Pełne wyniki badania REVERSE-AD zaprezentowano podczas ostatniego kongresu ISTH w Berlinie oraz opublikowano jednocześnie w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Badanie REVERSE-AD to prospektywne, wieloośrodkowe, otwarte (open-label) badanie, w którym oceniono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania idarucizumabu w odwracaniu działania przeciwkrzepliwego dabigatranu u pacjentów z niekontrolowanym krwawieniem (grupa A) oraz wskazaniami do pilnej operacji (grupa B). Badanie zostało przeprowadzone w 173 ośrodkach w 39 krajach i włączono do niego 503 chorych (mediana wieku 78 lata, 54,5% mężczyzn) leczonych dabigatranem w prewencji udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków (95%), w prewencji pierwotnej lub wtórnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (2,4%) i w innych wskazaniach (2,6%). Idarucizumab stosowano w łącznej dawce 5 g dożylnie (dwa bolusy po 2,5 g w odstępie 15 minut).

Pierwszorzędowy punkt końcowy zdefiniowany jako normalizacja wskaźników krzepnięcia stosowanych do oceny siły działania przeciwkrzepliwego dabigatranu (rozcieńczony czas trombinowy, dTT i ekarynowy czas krzepnięcia, ECT) w ciągu 4 godzin od jego infuzji wystąpił u 100% pacjentów w obu grupach. Co istotne, efekt ten był niezależny od wieku, płci, funkcji nerek pacjenta i wyjściowego stężenia dabigatranu. Drugorzędowy punkt końcowy określony jako przywrócenie prawidłowej hemostazy wystąpił u 68% pacjentów w ciągu mediany 2,5 godziny w grupie A (ustanie krwawienia) i u 93% pacjentów w ciągu mediany 1,6 godziny w grupie B (prawidłowa hemostaza okołooperacyjna). Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe wystąpiły u 6,3% w grupie A i u 7,4% w grupie B w ciągu 90 dni obserwacji. Śmiertelność w obu grupach była porównywalna i wyniosła odpowiednio 18,8% i 18,9% w ciągu 90 dni obserwacji. Co istotne, częstość działań niepożądanych związanych z podaniem idarucizumabu w badanej grupie była znikoma i obejmowała jeden epizod wysypki, jeden epizod wymiotów i jeden wstrząs anafilaktyczny.

Wyniki badania REVERSE-AD wskazują, że idarucizumab jest skutecznym i bezpiecznym antidotum dla dabigatranu u pacjentów, u których doszło do krwawienia zagrażającego życiu lub mających wskazania do pilnej operacji. Można spodziewać się, że w oparciu o wyniki badania REVERSE-AD wzrośnie bezpieczeństwo leczenia przeciwkrzepliwego dabigatranem w ośrodkach, w których dostępny jest idarucizumab.

Piśmiennictwo:

Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. N Engl J Med 2015; 373: 511-520.

Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, et al. Idarucizumab for dabigatran reversal – full cohort analysis. N Engl J Med 2017; 377:431-441.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup