HRS 2015 | Aktywacja baroreceptorów tętnicy szyjnej (BAT) w terapii niewydolności serca

2904 0
Udostępnij
2904 0
Fig 1. Przedstawienie schematu działania Baroreceptor Activation Therapy (BAT)

Zastosowanie technik  neuromodulacji w leczeniu niewydolności serca stanowi interesującą alternatywę dla leczenia farmakologicznego. Jedną z obiecujących metod, omawianą w trakcie konferencji Heart Rythm Society 2015 (HRS 2015),  jest stymulacja baroreceptorów tętnicy szyjnej (BAT), których aktywacja prowadzi do zwolnienia czynności serca, zmniejszenia oporu obwodowego i poprawę diurezy  może potencjalnie korzystnie wpływać na objawy i progresję niewydolności serca.

Poniżej omawiamy bardzo interesujące wyniki badania pilotażowego oceny stymulatora BAT u chorych z niewydolnością krążenia w klasie  wg NYHA III z obniżoną frakcją wyrzutową. 

Fig 1. Przedstawienie działania Baroreceptor Activation Therapy (BAT)

Fig. 1 Przedstawienie schematu działania Baroreceptor Activation Therapy (BAT). System składa się z elektrody, przewodów i  wszczepialnego generatora impulsów. Urządzenie stymuluje baroreceptory kłębków szyjnych, zmniejsza napięcie układu współczulnego kosztem wzrostu aktywności przywspółczulnej.
 Źródło: http://www.cvrx.com/usa/healthcare/hypertension/barostim-neo/

Grupa badawcza

Badanie objęło łącznie 140 pacjentów ze rozpoznawaną niewydolnością serca w klasie NYHA III i LVEF <35%. Wszyscy otrzymywali optymalne leczenie farmakologiczne. Chorych podzielono losowo (randomizacja) do dwóch grup: z aktywną stymulacją BAT (grupa badana, n=71) i bez stymulacji BAT (grupa kontrolna, n=69).

Warto podkreślić, że część chorych miała wcześniej implantowany kardiowerter-defibrylator z funkcją resynchronizującą (CRT-D) w celu poprawy objawów niewydolności serca. Z tej populacji chorych 24 trafiło do grupy BAT i miało zastosowaną stymulację BAT.  Wszyscy pacjenci mieli

Wyniki

Wyniki badania potwierdziły korzyść ze strategii stymulacji BAT. Wykazano znaczną poprawę jakości życia, wydolności wysiłkowej i frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) oraz skrócenie czasu trwania hospitalizacji. U 30% pacjentów zaobserwowano poprawę w klasie NYHA i znaczny wzrost jakości życia oceniony w Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLWHF) (poprawa o 12 punktów).

Subanaliza populacji bez CRT-D wykazała szczególnie dużą korzyść ze stymulacji BAT w tej grupie chorych.

Tab 1. Rezultaty terapii BAT

* zmiana oceniona w Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire, im większa poprawa jakości życia tym większe obniżenie punktacji

Tab. 1 Rezultaty terapii po 6 miesiącach obserwacji. Grupa z aktywacją baroreceptorów (BAT) vs grupa kontrolna u chorych z HF bez CRT (n = 95)
 Źródło: http://www.medscape.com/viewarticle/844906

Dlaczego pacjenci CRT-D gorzej odpowiadają na terapię BAT?

Niewydolność serca zwiększa aktywność układu współczulnego, a zmniejsza aktywność układu przywspółczulnego. Stymulacja baroreceptorów tętnicy szyjnej redukuje aktywność układu współczulnego, a zwiększa przywspółczulnego. Wydaje się, że jednym z mechanizmów działania CRT-D jest również wpływ na układ autonomiczny. Stąd stymulacja BAT dodana do poprawnie działającego CRT-D może dawać mniejszy efekt kliniczny.

Czy jest miejsce na stymulację BAT w praktyce klinicznej?

Nie wszyscy chorzy z zaawansowaną niewydolnością serca są dobrymi kandydatami do CRT-D. Szczególnie pacjenci z wąskimi zespołami QRS odnoszą mniejsze korzyści. Sama procedura implantacji urządzenia resynchronizującego jest obarczona ryzykiem (zabieg inwazyjny). Stąd to na chwilę obecną, to właśnie pacjenci z ciężką, objawową niewydolnością serca, obniżoną frakcją wyrzutową i bez wskazań do CRT-D są potencjalnie najlepszymi kandydatami do terapii. Ta hipoteza wymaga jednak potwierdzenia w kolejnych badaniach klinicznych.

Co dalej..

Urządzenie do stymulacji BAT jest dostępne w Europie w celu leczenia nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Natomiast amerykańskie FDA nakazało zbadania urządzenia w 90 ośrodkach w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa urządzenia tylko u pacjentów bez implantowanego z CRT-D. Wyniki tego badania w dużej mierze przesądzą czy ta obiecująca terapia znajdzie się w wytycznych naukowych stosowanych w kardiologii.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup