[HF 2015] Badanie LION-HEART: czy lewosimendan odnajdzie swoje miejsce w terapii przewlekłej niewydolności serca?

2657 0
Udostępnij
2657 0
Cover

 Lewosimendan jest nowym lekiem mającym zastosowanie w terapii zastoinowej niewydolności serca. Lek rozszerza naczynia wieńcowe i obwodowe oraz działa inotropowo, na skutek stymulacji kanałów wapniowych i potasowych w naczyniowych mięśniach gładkich. Powyższe badanie miało na celu wykazanie zakresu działań terapeutycznych w leczeniu przewlekłej zastoinowej niewydolności serca, gdyż obawiano się równie niekorzystnych efektów jak w przypadku ostrej niewydolności, co pokazało badanie REVIVE.

PACJENCI I METODY:

Do randomizowanego badania włączono 69 pacjentów z 12 ośrodków w Hiszpanii. Populacja została podzielona na dwie grupy: 1) 48 pacjentów (średnia wieku 68 lat; 85% mężczyzn) otrzymujących terapię lewosimendanem 6 sześciogodzinnych cykli we wlewie dożylnym w dawce 0,2 µg/kg/min co dwa tygodnie przez okres 3 miesięcy 2) 21 pacjentów (średnia wieku 63 lata; 76% mężczyzn) przypisanych do placebo. Pełną terapię ukończyło 91% grupy 1. i 81 % grupy 2. Ustalono obniżony poziom N – końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) po 3 miesięcznej terapii jako pierwszy punkt końcowy. Drugim punktem końcowym była zarówno obniżona częstość hospitalizacji jak i śmiertelność w grupie przyjmujących terapię lewosimendanem vs placebo do ukończenia 9-miesięcznego follow-upu.

Kryteriami włączenia pacjentów do badania były następujące parametry:

  • LVEF <35%
  • utrwalone NYHA III lub IV przez co najmniej 4 poprzedzające terapię tygodnie
  • przebyta dożylna terapia po epizodzie zatorowości płucnej lub układowej w ciągu roku poprzedzającym badanie

Za dyskwalifikujące uznano:

  • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
  • złośliwe arytmie
  • niedawna terapia lekami inotropowymi
  • niedawno przebyty OZW
  • niedawno przebyty udar mózgu
  • GFR < 30 ml/min/1,73 m2
  • ciśnienie skurczowe < 90 mmHg

WYNIKI:

Results_001

Krzywa ROC, której wynikiem jest pole pod krzywą (AUC) wykazała obniżenie średniego poziomu NT-proBNP u pacjentów poddanych pełnemu cyklowi terapeutycznemu w odniesieniu do grupy przyjmującej placebo (325×103 vs 485×103, P=0.002), dodatkowo zaobserwowano znacząco niższe wartości poziomu NT-proBNP przed i po zakończonej terapii u pacjentów grupy 1 (P<0.001).

Results_002

Dwadzieścia trzy procent grupy 1. oraz 67% grupy 2 było hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca, z czego 48% i 81% odpowiednio zmarło.

Podczas 9-miesięcznego follow-upu zaostrzenie niewydolności serca zaobserwowano u 25 % pacjentów grupy terapeutycznej i 43% grupy placebo.

Znaczącą różnice pomiędzy grupami badanymi zauważono w obrębie konieczność implantowania LVAD (0% vs 14%; p=0.04)

WNIOSKI:

Wyniki badania LION-HEART, przedstawione pod koniec maja tego roku w Sewili podczas kongresu Heart Failure potwierdziły skuteczność terapeutyczną u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca poprzez wpływ na poziom NT-proBNP oraz określiły korzystny profil bezpieczeństwa i tolerancji lewosimendanu w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Możliwie pozwoli to rozszerzyć badania na większej populacji i przyczyni się do zmiany implikacji terapeutycznych u tej grupy pacjentów, a co za tym idzie stabilizację objawów i zapobieganie konieczności hospitalizacji.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup