EuroPCR 2018 I Badanie FAME 2, wyniki 5-letniej obserwacji: PCI z oceną FFR i leczenie farmakologiczne lepsze niż samo leczenie farmakologiczne w CAD

782 0
Udostępnij
782 0
Fame 2 5 lat

Rola przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej (CAD) wciąż jest przedmiotem dyskusji wśród badaczy. Tym ważniejsze są końcowe wyniki badania FAME 2, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy PCI w oparciu o określenie cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) dodana do optymalnej terapii farmakologicznej ma przewagę nad prowadzeniem jedynie terapii farmakologicznej.

Do badania włączono 1220 pacjentów z CAD udokumentowanym za pomocą badań nieinwazyjnych. Następnie chorych poddano angiografii, a wszystkie wykryte zwężenia tętnic wieńcowych stanowiące >50% średnicy naczynia oceniono badaniem FFR. Ostatecznie wyselekcjonowano 888 osób, u których FFR wynosiło<0,80. Następnie grupę losowo podzielono na dwie podgrupy, z których jedna otrzymała leczenie wyłącznie farmakologiczne (441 osób), a druga poddana została również PCI (447 osób). Chorych, u których nie wykryto istotnych hemodynamicznie zwężeń, przydzielono do grupy kontrolnej.

Przypomnijmy, że na kongresie TCT 2017 w Denver przestawiono wyniki z 3-letniej obserwacji badania FAME 2, które wskazywały na to, że pacjenci otrzymujący optymalną terapię farmakologiczną byli bardziej narażeni na wstąpienie zgonu, zawału mięśnia sercowego i konieczności ponownej rewaskularyzacji, czyli złożonego punktu końcowego, niż pacjenci z rejestru (FFR>0,80), czy pacjenci z ramienia z PCI. U tych ostatnich wystąpiły one u 10,1%, natomiast w grupie OMT u 22% (p<0,001). Zgon i zawał rzadziej występowały w grupie PCI, ale różnica ta nie osiągnęła istotności statystycznej, jednak konieczność ponownej pilnej rewaskularyzacji różniła się ponad czterokrotnie na korzyść PCI (w grupie optymalnej terapii była konieczna u 17,2%, a w grupie PCI u 4,3%, p<0,001).

Końcowe wyniki badania FAME 2 (po 5 latach obserwacji) zaprezentowano 22 maja w Paryżu podczas EuroPCR 2018 i jednocześnie opublikowano w NEJM.

Po 5 latach obserwacji częstość występowania pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego była istotnie wyższa w grupie leczonej wyłącznie farmakologicznie (27% badanych) niż w grupie PCI (13,9% badanych) (HR 0,46; 95% CI 0,34-0,63, p<0,001). Największą różnicą między porównywanymi grupami okazała się częstość pilnej rewaskularyzacji. W grupie PCI było to 6,3% chorych, natomiast w grupie leczonej farmakologicznie 21,1% (HR 0,27; 95% CI 0,18-0,41). Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami (PCI vs leczenie farmakologiczne), jeśli chodzi o śmiertelność (5,1% vs 5,2%, HR 0,98; 95% CI 0,55-1,75). Nową obserwacją, której nie poczyniono wcześniej w badaniu FAME 2, była silna tendencja w kierunku zmniejszania częstości występowania zawału sercowego w grupie PCI (8,1% i 12,0%, HR 0,66; 95% CI 0,43-1,00, p=0,49). Było to związane ze znaczącym zmniejszeniem występowania samoistnego zawału mięśnia sercowego (6,5% vs 10,2%, p=0,04), ale nie z występowaniem zawału okołooperacyjnego (1,6% vs 2,0%, p=0,60).

Co ciekawe, częstość występowania pierwszorzędowego punktu końcowego w grupie PCI była porównywalna z tą w grupie kontrolnej (13,9% i 15,7%, HR 0,88; 95% CI 0,55-1,39).

FAME 2 jest pierwszym badaniem wskazującym jednoznacznie na przewagę PCI nad leczeniem wyłącznie farmakologicznym chorych ze stabilną chorobą wieńcową i na pewno istotnym argumentem w stale toczącej się dyskusji.

Piśmiennictwo:

Xaplanteris P, Fournier S, Pijls NHJ, et al. Five-Year Outcomes with PCI Guided by Fractional Flow Reserve. N Engl J Med. 2018 May 22. doi: 10.1056/NEJMoa1803538. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup