EuroPCR 2017 | Badanie TOPIC: korzystna modyfikacja podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po angioplastyce wieńcowej

796 0
Udostępnij
796 0
TOPIC

Leczenie ostrego zespołu wieńcowego (OZW) to poza doraźnym podaniem leków i jak najszybszej angioplastyce wieńcowej także terapia stosowana po hospitalizacji, której częścią jest podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT). Obecnie leczeniem z wyboru są nowe blokery płytkowego receptora P2Y12 (prasugrel/tikagrelor) w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym. Ich główną zaletą jest mniejszy odsetek powikłań niedokrwiennych w początkowej fazie leczenia w porównaniu z terapią klopidogrelem i kwasem acetylosalicylowym, jednak częściej powodują one krwawienie w późniejszym okresie podawania. Taki profil działania był motywacją do szukania nowych rozwiązań w zakresie długoterminowego podawania DAPT, czego wynikiem jest badanie TOPIC (Timing Of Platelet Inhibition after acute Coronary Syndrome), którego wyniki zostały zaprezentowane podczas tegorocznej edycji EuroPCR oraz opublikowane w European Heart Journal.

Do badania włączono 645 osób z rozpoznanym OZW, które wymagały angioplastyki wieńcowej i otrzymywały po niej DAPT (lek nowej generacji plus kwas acetylosalicylowy). Grupę zrandomizowano w następujący sposób: 322 pacjentów włączono do grupy badanej, 323 do grupy kontrolnej, w której utrzymano niezmienne leczenie – kwas acetylosalicylowy i nowy bloker receptora P2Y12. Po miesiącu stosowania kwasu acetylosalicylowego w połączeniu z nowym blokerem płytowego receptora P2Y12 u pacjentów w grupie badanej zmieniono leczenie na kwas acetylosalicylowy i klopidogrel.

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, pilna rewaskularyzacja, udar lub krwawienie BARC≥2 (krwawienie wymagające diagnostyki lub hospitalizacji) występujące w ciągu roku od OZW.

Którykolwiek z punktów końcowych wystąpił u 13,4% pacjentów z grupy badanej i 26,3% pacjentów z grupy kontrolnej [HR 95% CI 0,48 (0,34-0,68), p< 0,01]. Nie odnotowano różnic w częstości wystąpienia niedokrwienia 9,3% vs. 11,5% [HR 95% CI 0,48 (0,34 – 0,68), p=0,36], ale powikłania krwotoczne wystąpiły w grupie kontrolnej znamiennie częściej – 9,3% vs. 23,5% [HR 95% CI 0.39 (0.27 – 0.57) p<0,01], w tym poważne – BARC≥2-4% vs. 14,9% [HR 95% CI 0,30 (0,18-0,50), p< 0,01). Zmiana stosowanej DAPT po OZW jest więc bezpieczniejsza w zakresie wystąpienia krwawienia, bez wpływu na epizody niedokrwienne.

Piśmiennictwo:

Cuisset T, et al. Benefit of switching dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome: the TOPIC (timing of platelet inhibition after acute coronary syndrome) randomized study. Eur Heart J. 2017 May 16. doi: 10.1093/eurheartj/ehx175. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup