ESC 2018 I Badanie MITRA-FR: Pacjenci z wtórną niedomykalnością mitralną nie odnoszą korzyści z zastosowania MitraClip

183 0
Udostępnij
183 0
Mitra FR (1)

MitraClip jest metodą leczenia pierwotnej niedomykalności mitralnej, a badania, na których podstawie została dopuszczona do stosowania, prowadzone były głównie u pacjentów ze zwyrodnieniem zastawki mitralnej. W zakresie wtórnej (czynnościowej) niedomykalności mitralnej klasę IIb w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma zastosowanie MitraClip u pacjentów z tą wadą, u których występują objawy pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego.

Wyniki przeprowadzonego we Francji randomizowanego badania MITRA-FR (Multicentre Study of Percutaneous Mitral Valve Repair MitraClip Device in Patients With Severe Secondary Mitral Regurgitation) zostały zaprezentowane w czasie tegorocznego Kongresu ESC w Monachium i jednocześnie opublikowane w piśmie NEJM. W badaniu wzięło udział ponad 304 pacjentów, po wyłączeniu części z nich pozostałych przydzielono losowo do dwóch grup: najlepszej terapii farmakologicznej – 137 pacjentów oraz zastosowania MitraClip – 109 pacjentów. Żaden z zabiegów założenia zapinki nie był powikłany zgonem pacjenta, ani koniecznością konwersji do zabiegu otwartego. W 5 przypadkach wystąpiły komplikacje naczyniowe wymagające operacji lub przetoczenia krwi, były to: zator oraz tamponada serca. U niecałej połowy pacjentów wystarczające było założenie jednej zapinki, u 45% dwóch, a w 9% przypadków trzech lub więcej.

Obserwacja była prowadzona przez 12 miesięcy po zabiegu. Pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim był zgon lub nieplanowana hospitalizacja z powodu niewydolności serca, wystąpił u 54,6% w grupie z MitraClip i u 51,3% w grupie kontrolnej, różnica nie była istotna statystycznie (OR 1,16; 95% 0,73-1,84; p=0,53). W bardziej szczegółowym ujęciu dane te prezentują się następująco: 37 pacjentów (24,3%) z grupy MitraClip i 34 (22,4%) z grupy kontrolnej zmarło w czasie rocznej obserwacji, a odpowiednio 48,7% i 47,4% było hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (OR 1,13; 95% CI 0,81-1,56). We wcześniejszych analizach, w których wzięto pod uwagę wiek, klasę NYHA, choroby współistniejące, frakcję wyrzutową lewej komory oraz wielkość niedomykalności mitralnej, również nie wykazano istotnych statystycznie korzyści z zastosowania MitraClip w porównaniu z optymalnym leczeniem farmakologicznym.

Jednym z wniosków wyciągniętych z badania, jest to, że niekorzystne rokowanie u pacjentów z wtórną niedomykalnością mitralną wynika z pierwotnej choroby serca, a wada ta jest markerem ciężkości uszkodzenia narządu. Dlatego pomimo skutecznej redukcji wielkości niedomykalności mitralnej nie udało się uzyskać zmniejszenia częstości występowania zgonów i hospitalizacji. Stosowanie implantu MitraClip uznano za bezpieczny zabieg o dużym odsetku skuteczności. Wyniki badania MITRA-FR wskazują, że konieczne może być ograniczenie wskazań do zastosowania MitraClip. Potrzebne są jednak kolejne badania, które pomogą w wyodrębnieniu grupy pacjentów mogących odnieść korzyść z tego zabiegu.

Piśmiennictwo:

Obadia J-F, Messika-Zeitoun D, Leurent G, et al. Percutaneous repair or medical treatment for secondary mitral regurgitation. N Engl J Med 2018;Epub ahead of print.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup