ESC 2018 I Badanie ATTR-ACT: Tafamidis zmniejsza śmiertelność u chorych z kardiomiopatią amyloidową zależną od transtyretyny

229 0
Udostępnij
229 0
ATTR (1)

Kardiomiopatia amyloidowa zależna od TTR (transtyretyny) jest rzadką chorobą spowodowaną odkładaniem się wadliwie pofałdowanych lub niestabilnych włókien transtyretyny w miokardium. Najczęściej diagnozuje się ją u mężczyzn po 60. roku życia, ocenia się, że cierpi na nią mniej niż 1% populacji, ale uważa się, że bardzo często nie jest ona rozpoznawana i należy ją podejrzewać w przypadku każdej niewydolności serca. Przyczyny choroby są dwojakie, może być to choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie dominująco lub nabyta pojawiająca się po 60. roku życia. Choroba ta prowadzi do niewydolności serca z powodu jego zgrubienia, a w przypadku zajęcia układu bodźcoprzewodzącego do zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego, bloków przedsionkowo komorowych i chorób węzła zatokowego. Rokowanie u chorych z kardiomiopatią amyloidową zależną od TTR jest bardzo poważne, średnie przeżycie od rozpoznania to około 2,5 roku, a niezmiernie ważne jest jak najwcześniejsze wdrożenie leczenia.

Tafamidis, lek sierocy (czyli stosowany w rzadkich chorobach) powoduje stabilizację transtyreiny i zapobiega niewłaściwemu fałdowaniu i tworzeniu amyloidu. Do tej pory stosowany był w celu spowolnienia progresji neurologicznej w rodzinnej polineuropatii zależnej od transtyreiny.

Wyniki badania ATTR-ACT (Efficacy and Safety of Tafamidis in Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy) zostały przedstawione na tegorocznym Kongresie ESC w Monachium, równocześnie opublikowano je w piśmie NEJM. Jest to wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3. Włączono do niego 441 pacjentów, których zrandomizowano do 3 grup w stosunku 2:1:2 i przez 30 miesięcy podawano odpowiednio: 80mg, 20mg tafamidisu lub placebo.

Pierwszorzędowym punktem końcowym były zgony z jakiegokolwiek powodu oraz hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych. Drugorzędowym punktem końcowym był wynik testu 6-minutowego marszu oraz punktacja w skali KCCQ-OS, która ocenia funkcjonowanie, nasilenie objawów, funkcjonowanie społeczne oraz jakość życia, a wyższa punktacja oznacza lepszy stan zdrowia. Przewagę w grupach tafamidisu w porównaniu do grupy placebo, jeśli chodzi o zgon z jakiegokolwiek powodu, stwierdzono po około 12-18 miesiącach leczenia. Liczba zgonów została zredukowana o 32%, a hospitalizacji o 42%. Wyniki były niezależne od dawki leku i postaci choroby (dziedziczna lub nabyta) (patrz tabela 1), ale nie stwierdzono działania leku u osób z objawami z klasy NYHA III.

Tabela 1. Badanie ATTR-ACT: zgony i hospitalizacje w 30 miesięcznej obserwacji.

Punkt końcowy Tafamidis Placebo Hazard Ratio

(95% CI)

Zgony, n (%) 78/264 (29,5) 76/177 (42,9) 0,70 (0,51-0,96)
Hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych (liczba rocznie) 0,48 0,70 0,68 (0,56-0,81)

Stosowanie tafamidisu było związane z większym dystansem w teście 6-minutowego marszu oraz wyższą punktacją w skali KCCQ-OS, w obu przypadkach wyniki były istotne statystycznie. Działania niepożądane obserwowano równie często we wszystkich trzech grupach, były to biegunki i zakażenia układu moczowego, a ich nasilenie było najwyżej średniego stopnia. Co ciekawe, działanie niepożądane były częściej przyczyną odstawiania leku w grupie placebo niż w grupach badanych.

Badanie ATTR-ACT jest pierwszym, w którym zastosowano tafamidis w leczeniu kardiomiopatii amyloidowej zależnej od TTR. Bardzo duża skuteczność leczenia w połączeniu z bezpieczeństwem stosowania wskazuje, że taka terapia może odgrywać bardzo ważną rolę w leczeniu tej kardiomiopatii, dając nadzieję ciężko chorym pacjentom.

Piśmiennictwo:

Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al.; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018 Sep 13;379(11):1007-1016. doi: 10.1056/NEJMoa1805689. Epub 2018 Aug 27.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup