ESC 2018 │ Badanie COMMANDER HF: podawany w niskich dawkach rywaroksaban nie poprawia rokowania w niewydolności serca

365 0
Udostępnij
365 0
Rywaroksaban (3)

Do czasu udowodnienia braku korzyści warfaryna była stosowana w niskich dawkach w niewydolności serca z obniżoną frakcją i powiększoną lewą komorą bez migotania przedsionków ani innych wskazań do leczenia przeciwkrzepliwego. Taka terapia wydawała się jednak i nadal wydaje się być racjonalna, ponieważ niewydolność serca jest udowodnionym czynnikiem prozakrzepowym. Rywaroksaban jest bezpośrednim inhibitorem czynnika Xa, a więc hamuje powstawanie trombiny, która wpływa nie tylko na układ krzepnięcia, ale także na procesy zapalne czy uszkodzenie śródbłonka. Ze względu na odmienny mechanizm oraz szerszy profil działania w porównaniu do warfaryny ponownie zbadano strategię leczenia przeciwkrzepliwego w niewydolności serca tym razem przy użyciu rywaroksabanu. Okazało się jednak, że lek ten w niskiej dawce (2,5 mg 2x na dobę) nie poprawia rokowania pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową na tle choroby niedokrwiennej serca przy zachowanym rytmie zatokowym.

Na tegorocznym Kongresie ESC, odbywającym się w Monachium, przedstawiono wyniki badania COMMANDER HF (A Study to Assess the Effectiveness and Safety of Rivaroxaban in Reducing the Risk of Death, Myocardial Infarction or Stroke in Participants With Heart Failure and Coronary Artery Disease Following an Episode of Decompensated Heart Failure), a także opublikowano je w piśmie New England Journal of Medicine. Badanie COMMANDER HF zostało przeprowadzone w prawie 630 ośrodkach w ponad 30 krajach. Włączono do niego 5022 pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF≤ 40%) na tle choroby niedokrwiennej serca, z podwyższonym stężeniem peptydu natriuretycznego, którzy nie mieli migotania przedsionków, ale byli leczeni z powodu zaostrzenia niewydolności serca w ostatnich 21 dniach przed włączeniem do badania. Średni wiek badanych wynosił 66 lat, 77% stanowili mężczyźni.

W 21-miesięcznej obserwacji nie stwierdzono istotnego statystycznie zmniejszenia występowania pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego – zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, w grupie pacjentów otrzymujących rywarosaban. Stwierdzono go u 25% pacjentów leczonych rywaroksabanem w dawce 2,5 mg dwa razy dziennie, natomiast w grupie kontrolnej przyjmującej placebo u 26,2% (HR 0,94; 95% CI 0,84-1,05, p=0,27). Podobnie drugorzędowy punkt końcowy, którym był zgon sercowo-naczyniowy lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca, wystąpił odpowiednio u 37,2% i 36,9% (HR 0,99; 95% CI 0,91-1,09). Niska dawka rywaroksabanu nie poprawiła rokowania, ale u pacjentów ją przyjmujących zauważono 1% redukcję ryzyka udaru mózgu (2,0% vs 3,0%; HR 0,66; 95% CI 0,47-0,95).

W zakresie bezpieczeństwa złożonym punktem końcowym było śmiertelne krwawienie lub krwawienie grożące trwałym inwalidztwem, wystąpiły one u 0,7% pacjentów przyjmujących rywaroksaban i u 0,9% pacjentów z grupy placebo (HR 0,80; 95% CI 0,43-1,49; p=0,48). Poważne krwawienie wg kryteriów ISTH, czyli śmiertelne, objawowe w zakresie krytycznych narządów, powodujące spadek hemoglobiny o 2g/dl lub powodujące konieczność przetoczenia krwi wystąpiło istotnie częściej w grupie rywaroksabanu (3,3% vs 2,0%; HR 1,68; 95% CI 1,18-2,39, p=0,003).

W podsumowaniu autorzy badania uważają, że być może wyższe dawki rywaroksabanu byłyby skuteczne w zakresie poprawy rokowania w niewydolności serca i pod tym kątem warto byłoby prowadzić dalsze badania. Z drugiej strony wskazuje się, że zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, których mediatorem jest trombina, nie są główną przyczyną wpływającą na rokowanie w niewydolności serca.

Piśmiennictwo:

Zannad F, Anker SD, Byra WM, et al. Rivaroxaban in patients with heart failure, sinus rhythm, and coronary disease. N Engl J Med. 2018; Epub ahead of print.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup