ESC 2017| Badanie PRECISION-ABPM: nie wszystkie NLPZ powodują wzrost ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

904 0
Udostępnij
904 0
PRECISION

Ocenia się, że utrzymanie odpowiednich wartości ciśnienia tętniczego u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów każdego roku mogłoby zapobiec 70 000 przypadkom udaru zakończonego śmiercią oraz 60 000 przypadkom śmierci spowodowanych chorobą wieńcową. W tej grupie chorych bardzo często przepisuje się jednak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które mają liczne działania niepożądane, w tym na układ sercowo-naczyniowy. Powstało więc pytanie, jaki jest dokładnie wpływ poszczególnych leków z tej grupy na układ krążenia u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Tym tematem zajęto się podczas badania PRECISION-ABPM, którego wyniki zaprezentowano 28 sierpnia bieżącego roku na kongresie ESC, a także opublikowano w European Heart Journal.

PRECISION-ABPM to prospektywne, podwójnie zaślepione, czteromiesięczne badanie typu „nie gorszy niż” (ang. non-inferiority) będące częścią badania PRECISION. Porównano w nim wpływ NLPZ selektywnych (celekoksyb) i nieselektywnych (naproksen i ibuprofen) na ciśnienie tętnicze.  Badanie przeprowadzono w 60 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych na łącznie 444 pacjentach, wśród których 408 (92%) cierpiało na chorobą zwyrodnieniową stawów, a 36 (8%) na reumatoidalne zapalenie stawów. U wszystkich badanych stwierdzono chorobę wieńcową lub zwiększone jej ryzyko.

Grupę badawczą podzielono na trzy równe podgrupy. Pierwsza otrzymywała celekoksyb w dawce 100-200 mg dwa razy na dobę, druga naproksen w dawce 375-500 mg dwa razy na dobę, natomiast trzecia ibuprofen w dawce 600-800 mg trzy razy na dobę. Pierwotnym punktem końcowym była ocena zmiany ciśnienia tętniczego w stosunku do pomiaru pierwotnego w 24-godzinnym badaniu. Pomiary wykonano na początku badania oraz po 4 miesiącach terapii.

W grupie pacjentów otrzymujących celekoksyb średnie ciśnienie skurczowe w 24-godzinnym pomiarze obniżyło się o 0,3 mmHg, w grupach przyjmujących ibuprofen i naproksen wzrosło odpowiednio o 3,7 i 1,6 mmHg. Różnica 3,9 mmHg między grupami przyjmującymi celekoksyb i ibuprofen okazała się istotna statystycznie (p=0,009).

Dodatkowa analiza danych wykazała, że odsetek pacjentów z wyjściowym ciśnieniem w zakresie wartości prawidłowych, u których rozwinęło się nadciśnienie, wynosił odpowiednio dla ibuprofenu 23,2%, dla naproksenu 19%, natomiast dla celekoksybu 10,3% (p=0,004, p=0,03 odpowiednio dla celekoksybu w porównaniu z ibuprofenem i z naproksenem).

Wyniki badania PRECISION-ABPM uzupełniają wnioski płynące z badania PRECISION, potwierdzając, że celekoksyb jest nie gorszy od ibuprofenu i naproksenu w odniesieniu do efektów wywieranych na układ sercowo-naczyniowy. Może to mieć ogromne znaczenie dla osób starszych, u których nadciśnienie tętnicze często współistnieje z chorobami reumatologicznymi.

Piśmiennictwo:

Ruschitzka F, Borer JS, Krum H, et al. Differential blood pressure effects of ibuprofen, naproxen, and celecoxib in patients with arthritis: the PRECISION-ABPM (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety Versus Ibuprofen or Naproxen Ambulatory Blood Pressure Measurement) Trial. European Heart Journal, ehx508, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx508

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup