ESC 2017 | Badanie CANTOS: leczenie przeciwzapalne poprawia rokowanie po zawale serca

738 0
Udostępnij
738 0
CANTOS

Przewlekły proces zapalny leży u podłoża rozwoju i progresji miażdżycy oraz jej powikłań, takich jak ostry zawał mięśnia sercowego (ang. acute myocardial infarction, AMI) i ostry udar niedokrwienny (ang. acute myocardial infarction, AIS). Mimo optymalnej farmakoterapii, w tym coraz doskonalszego leczenia hipolipemizującego, którego skuteczność wykazano w badaniu FOURIER, u wielu pacjentów z miażdżycą parametry stanu zapalnego pozostają podwyższone. Kanakinumab jest przeciwciałem monoklonalnym neutralizującym działanie interleukiny-1β (IL-1β), kluczowej cytokiny podtrzymującej proces zapalny. W badaniu klinicznym fazy 2 wykazano, że kanakinumab obniża stężenie parametrów stanu zapalnego [białka C-reaktywnego (CRP) i interleukiny-6 (IL-6)] u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Podczas ostatniego kongresu ESC w Barcelonie zaprezentowano wyniki prospektywnego, randomizowanego, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo badania CANTOS (Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study), w którym oceniono wpływ kanakinumabu na rokowanie sercowo-naczyniowe u pacjentów po AMI. Wyniki badania opublikowano jednocześnie w czasopiśmie NEJM.

Badanie CANTOS zostało przeprowadzone w ponad 40 ośrodkach na całym świecie. Włączono do niego 10,061 chorych po AMI z podwyższonym stężeniem Badanie CANTOS zostało przeprowadzone w ponad 40 ośrodkach na całym świecie. Włączono do niego 10,061 chorych po AMI z podwyższonym stężeniem CRP oznaczanego testem wysokiej czułości (≥2 mg/l), w średnim wieku 61 lat, z których 26% stanowiły kobiety. Z badania wykluczono natomiast chorych z wywiadem nawracających infekcji, gruźlicy, nowotworu, z podejrzeniem immunosupresji i aktualnie otrzymujących leczenie przeciwzapalne. Pacjentów randomizowano w stosunku 1,5:1:1:1 do czterech grup otrzymujących odpowiednio placebo, kanakinumab w dawce 50 mg, w dawce 150 mg i w dawce 300 mg. Placebo i lek podawano we wstrzyknięciu podskórnym raz na 3 miesiące.

Pierwszorzędowy punkt końcowy zdefiniowany jako niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe i mózgowe (MACE), obejmujące zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych AMI i AIS niezakończone zgonem wystąpił istotnie rzadziej w grupie otrzymującej kanakinumab w dawce 150 mg [3,86 razy na 100 osobolat (ang. person-years, współczynnik otrzymany przez pomnożenie liczby pacjentów przez liczbę lat obserwacji)] i w dawce 300 mg (3,9 razy na 100 osobolat) niż w grupie otrzymującej kanakinumab w dawce 50 mg (4,11 razy na 100 osobolat) i placebo (4,5 razy na 100 osobolat) w 5-letnim okresie obserwacji (p=0,02). Drugorzędowy punkt końcowy zdefiniowany jako MACE i konieczność pilnej rewaskularyzacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej (UAP) także wystąpił istotnie rzadziej w grupach otrzymującej kanakinumab w dawce 150 mg i 300 mg niż w grupach otrzymujących lek w dawce 50 mg lub placebo (p=0,003). Warto zaznaczyć, że w grupach leczonych kanakinumabem zaobserwowano dawkozależny spadek CRP i IL-6 (p<0,001). Nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic w profilu lipidowym pomiędzy placebo i poszczególnymi dawkami kanakinumabu. Niezależna analiza składowych złożonych punktów końcowych wykazała, że poprawa rokowania u pacjentów leczonych kanakinumabem w dawce 150 mg i 300 mg była spowodowana mniejszą częstością występowania AMI niezakończonego zgonem (p=0,03) i konieczności pilnej rewaskularyzacji z powodu UAP (p=0,005), w porównaniu z grupą otrzymującą kanakinumab w dawce 50 mg lub placebo. Nie stwierdzono natomiast różnic w częstości występowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (p=0,76) i udaru mózgu (0,17) pomiędzy grupami.

Co istotne, kanakinumab zwiększał częstość występowania leukopenii (p=0,01) i trombocytopenii (p=0,03) oraz śmiertelność z powodu infekcji (p=0,02), zmniejszał natomiast częstość występowania zapalenia stawów (p<0,001) i śmiertelność z powodu nowotworów (p=0,02).

Wyniki badania CANTOS potwierdzają prozapalną hipotezę rozwoju miażdżycy i jej powikłań, otwierając tym samym nowe perspektywy terapeutyczne u pacjentów po AMI z podwyższonym stężeniem markerów stanu zapalnego mimo optymalnej farmakoterapii. Wyższa śmiertelność z powodu infekcji podczas leczenia kanakinumabem sugeruje konieczność uważnego doboru grupy docelowej i monitorowania pacjentów przyjmujących ten lek pod kątem powikłań infekcyjnych. Mniejsza śmiertelność z powodu chorób nowotworowych otwiera natomiast nowy rozdział w terapii dwóch najistotniejszych przyczyn zgonów na świecie – chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Przeciwnowotworowe działanie kanakinumabu u pacjentów po AMI oczekuje na potwierdzenie w kolejnych badaniach klinicznych.

Referencje:

Ridker PM, Everett BM, Thuren T, et al. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. N Engl J Med. 2017; 377 (12): 1119-1131.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup