ESC 2016 | NACIAM: N-acetylocysteina dodana do nitrogliceryny poprawia wyniki leczenia pacjentów po STEMI

1765 0
Udostępnij
1765 0
pobrane (3)

Efektywność przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przeprowadzonej w odpowiednim czasie od wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego jest bezsprzeczna i zabieg jest w dalszym ciągu leczeniem z wyboru u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Pojawia się jednak pytanie, czy dodanie do tej procedury leków (i jakich) może jeszcze bardziej zmniejszyć obszar uszkodzonego mięśnia? Jak dotąd przeprowadzone badania (m.in. CIRCUS, EMBRACE and PRESERVATION I), w których używano różnych leków, nie przyniosły oczekiwanych pozytywnych wyników.

Takim tematem zajęli się również autorzy badania NACIAM (N-AcetylCysteine In Acute Myocardial infarction), którego wyniki zaprezentowano podczas zakończonego właśnie w Rzymie tegorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Do kontrolowanego placebo, z podwójnie ślepą próbą badania włączono 112 pacjentów ze STEMI (średni wiek 64 lata) leczonych w trzech australijskich szpitalach. W ośrodkach tych rutynowo stosuje się u pacjentów ze STEMI nitroglicerynę i N-acetylocysteinę (NAC), co jednak nie jest powszechne w innych szpitalach.

Wszystkim pacjentom w ciągu 12 godzin od wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego podano wlew nitrogliceryny w małej dawce. Próba badana otrzymywała w ciągu 48 godzin również wlew NAC w dużej dawce (15 g/24 godziny), a próba kontrolna wlew placebo. Wlewy rozpoczęto już na izbie przyjęć. U badanych przeprowadzono także zabieg PCI.

Po tygodniu i 3 miesiącach od zawału mięśnia sercowego w obu grupach przeprowadzono MRI, stwierdzając w grupie, która otrzymała NAC, redukcję wielkości obszaru zawału mięśnia sercowego odpowiednio o 33% i 50% w stosunku do placebo (p=0,02). Ponadto obszar oszczędzonego mięśnia sercowego w ocenie po tygodniu był dwukrotnie większy u pacjentów z grupy NAC (60% vs 27%, p<0,001), zanotowano także wykładniki szybszej reperfuzji chorej tkanki. Stwierdzono również podobny trend, jeśli chodzi o poziom kinazy kreatynowej, ale różnica ta nie była istotna statystycznie.

Podczas dwuletniego okresu obserwacji ponowny zawał oraz zgon były rzadsze u pacjentów, którym podano NAC (3 vs 16 pacjentów, p<0,01). Autorzy badania wysunęli hipotezę, że takie działanie NAC może być związane m.in. ze zwiększaniem pozytywnego działania nitrogliceryny czy usuwaniem aktywnych form tlenu. Najlepsze wyniki stwierdzono u pacjentów, którzy otrzymali leczenie w ciągu 3 godzin od wystąpienia objawów. Objawy niepożądane (niedociśnienie, krwawienie, czy nefropatia po zastosowaniu kontrastu) występowały z podobną częstością w obu grupach.

Dożylne podanie NAC przy przyjęciu dało więc obiecujące rezultaty – zmniejszało ból w klatce piersiowej, ograniczało obszar mięśnia objętego niedokrwieniem i utrzymywało to działanie w obserwacji 3-miesięcznej, a także poprawiało dwuletnie rokowanie. Wyniki te są tym bardziej obiecujące, że oba leki: nitrogliceryna i NAC są tanie. Ograniczeniem badania była jednak mała liczba włączonych do niego chorych, więc jego wyniki należy potwierdzić w większych badaniach klinicznych.

Źródło: Pasupathy S. NACIAM trial: The early use of N-acetylcysteine (NAC) with glyceryl trinitrate (GTN) in ST-segment elevation myocardial infarction patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. European Society of Cardiology 2016 Congress; August 28, 2016; Rome, Italy. Abstract 2227.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup