ESC 2016 I ENSURE-AF: nowa możliwość terapii antykoagulantami w przygotowaniu do kardiowersji

559 0
Udostępnij
559 0
image

Edoxaban, doustny inhibitor czynnika Xa, o którym pisaliśmy już wcześniej, wykazuje równoważność w prewencji udaru i zatoru obwodowego u pacjentów z migotaniem przedsionków i wiąże się z mniejszym krwawieniem niż dobrze kontrolowana terapia enoksaparyną-warfaryną. Brakuje jednak danych na temat bezpieczeństwa stosowania edoxabanu u pacjentów poddawanych kardiowersji elektrycznej z powodu migotania przedsionków i jego porównania z podawaniem enoksaparyny-warfaryny. Problem ten chcieli zgłębić autorzy badania ENSURE-AF (Edoxaban vs. Warfarin in Subjects Undergoing Cardioversion of Atrial Fibrillation), którego wyniki zaprezentowano na tegorocznym kongresie ESC w Rzymie i jednocześnie opublikowano w piśmie Lancet.

Do bardzo dużego (z udziałem 239 ośrodków badawczych w 19 krajach w Europie i Ameryce Północnej) badania fazy 3b włączono 2199 pacjentów z udokumentowanym migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, u których zaplanowano kardiowersję. Łącznie 1095 osób zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej edoxaban w dawce 60 mg/dobę, natomiast pozostałe 1104 otrzymywało warfarynę w dawce 30 mg/dobę w połączeniu z enoksaparyną. W grupie otrzymującej enoksaparynę-warfarynę 70,8% pacjentów utrzymywało poziom wskaźnika INR w przedziale 2-3, pacjenci ze wskaźnikiem INR >2 nie otrzymywali enoksaparyny. Średni wiek obu grup pacjentów wynosił 64 lata, natomiast średni CHA2DS2-VASc 2,6. U 78% pacjentów z grupy I i 80% z grupy II przeprowadzono prawidłową kardiowersję.

Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy obejmujący udar mózgu, zawał mięśnia sercowego i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych wystąpił u 0,46 % pacjentów z grupy edoxabanu i 1% z grupy enoksaparyna-warfaryna (95% CI 0,12–1,43). Pierwszorzędowy punkt bezpieczeństwa terapii, czyli duże i klinicznie znaczące krwawienie, stwierdzono u 1% pacjentów z obu grup (95% CI 0,64-3,55).W żadnej z grup nie wystąpiło krwawienie wewnątrzmózgowe.

Wyniki ENSURE-AF wskazują na to, że podanie edoxabanu na co najmniej 2 godziny przed kardiowersją elektryczną połączone z wykluczeniem występowania skrzepliny w lewym przedsionku za pomocą przezprzełykowego badania echokardiograficznego jest bezpieczne i porównywalne do tradycyjnego, 3-tygodniowego okresu leczenia przeciwkrzepliwego za pomocą enoksaparyny-warfaryny. Autorzy badania zaznaczają jednak ostrożność w interpretacji wyników, ponieważ nie można było przeprowadzić odpowiednich analiz statystycznych dotyczących ich istotności (do tego wymagana byłaby liczba pacjentów >10 000 tysięcy).

Bibliografia:

Goette A, Merino JL, Ezekowitz MD, et al. Edoxaban versus enoxaparin-warfarin in patients undergoing cardioversion of atrial fibrillation (ENSURE-AF): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet. 2016 Aug 26. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31474-X. [Epub ahead of print]

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup