ESC 2016 I CE-MARC 2, czyli jak ograniczyć liczbę inwazyjnych koronarografii

769 0
Udostępnij
769 0
rome-1024x576-17781-watermark

Na chorobę wieńcową (coronary artery disease, CAD) cierpi duża część populacji, a częstość jej występowania zwiększa się wraz z wiekiem u obu płci: z 5–7% wśród kobiet w wieku 45–64 lat do 10–12% wśród kobiet w wieku 65–84 lat oraz z 4–7% wśród mężczyzn w wieku 45–64 lat do 12–14% wśród mężczyzn w wieku 65–84 lat. Roczną śmiertelność szacuje się na 1,2–2,4%. Roczna częstość występowania zgonów z przyczyn sercowych wynosi 0,6–1,4%, a roczna częstość występowania incydentów sercowych nieprowadzących do zgonu powyżej 0,6%.

Koronarografia pozostaje metodą referencyjną w diagnostyce CAD, mimo że z badań przeprowadzonych na dużej grupie chorych zgłaszających ból w klatce piersiowej wynika, że większość z nich nie ma znaczącego zwężenia tętnicy wieńcowej.

Zdaniem autorów badania CE-MARC 2 (The Clinical Evaluation of Magnetic Resonance Imaging in Coronary Heart Disease 2), którego wyniki zaprezentowano 29 sierpnia w Rzymie na kongresie ESC 2016 i jednocześnie opublikowano w piśmie JAMA, uzasadnione jest odstąpienie od obecnie zalecanego schematu postępowania i zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania funkcji serca w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem CAD, co znacznie zmniejszy liczbę przeprowadzanych koronarografii, a tym samym będzie miało istotny wpływ na koszty opieki zdrowotnej.

Randomizowane prospektywne badanie CE-MARC 2 objęło 1202 pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej z sześciu brytyjskich ośrodków. Zostali oni losowo przydzieleni do grup obrazowania funkcjonalnego za pomocą rezonansu magnetycznego serca (cardiovascular magnetic resonance, CMR) (n = 481) lub scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego techniką SPECT (n = 481), oraz grupy diagnozowanej zgodnie z wytycznymi Brytyjskiego Instytutu Zdrowia (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) (n=240). W tej ostatniej pacjenci, u których oszacowano prawdopodobieństwo CAD na poziomie 10%-29% (niskie prawdopodobieństwo choroby wieńcowej oszacowane na podstawie wieku, płci, objawów charakterystycznych oraz historii choroby), zostali skierowani na tomografię komputerową serca. U pacjentów, u których prawdopodobieństwo wahało się od 30% do 60% (umiarkowane), wykonano scyntygrafię, natomiast pacjentów z wysokim prawdopodobieństwem (powyżej 60%) skierowano na koronarografię.

Grupy oceniono pod kątem liczby niepotrzebnie wykonanych angiografii tętnic (takich, w których nie wykazano obecności istotnego hemodynamicznie zwężenia tętnicy) w ciągu 12 miesięcy trwania badania, dodatkowe kryteria to występowanie istotnych incydentów sercowo-naczyniowych oraz pozytywnych wyników angiografii w tym samym czasie.

W sumie 22% populacji badanej poddane zostało angiografii tętnic wieńcowych w ciągu 12 miesięcy. W grupie prowadzonej zgodnie z wytycznymi odsetek zbędnych koronarografii wyniósł 28,8%, natomiast w grupie rezonansu magnetycznego 7,5%, a w grupie scyntygrafii 7,1%.

Dostosowany iloraz szans niepotrzebnych angiografii dla grupy rezonansu magnetycznego w porównaniu do grupy prowadzonej zgodnie z wytycznymi NICE wyniósł 0,21 (p <0,001). Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między grupą rezonansu a scyntygrafii.

Badanie wykazało, że zastosowanie rezonansu magnetycznego oraz scyntygrafii perfuzyjnej znacząco zmniejsza liczbę zbędnych koronarografii w porównaniu z grupą pacjentów diagnozowanych zgodnie z zaleceniami wytycznych NICE, bez zwiększenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, co z kolei pozwala wnioskować, że obrazowanie funkcjonalne powinno być szeroko stosowane, nawet w grupie pacjentów z wysokim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej.

Bibliografia:

Greenwood JP, Ripley DP, Berry C, et al. Effect of Care Guided by Cardiovascular Magnetic Resonance, Myocardial Perfusion Scintigraphy, or NICE Guidelines on Subsequent Unnecessary Angiography Rates: The CE-MARC 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;316(10):1051-60.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup