ESC 2016 | ANTARCTIC: monitorowanie funkcji płytek nie przynosi korzyści u starszych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym i stentowaniem

775 0
Udostępnij
775 0
pobrane (1)

Prasugrel, dostępny w Stanach Zjednoczonych i Europie od 2009 r., należy do nowych leków przeciwkrzepliwych z grupy pochodnych tienopirydyn. Podobnie jak klopidogrel wymaga przekształcenia do aktywnego metabolitu przez układ cytochromu P-450, jednak zachodzi to o wiele szybciej, co wiąże się z silniejszym i mniej zmiennym efektem przeciwpłytkowym w stosunku do klopidogrelu, stosowanego nawet w wysokiej dawce podtrzymującej (150 mg).

W porównaniu z klopidogrelem podczas stosowania prasugrelu stwierdza się także mniejszy odsetek pacjentów ze słabą odpowiedzią na stosowane leczenie. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), u których stwierdza się mniejszą biodostępność i osłabienie aktywności przeciwpłytkowej klopidogrelu, nawet zastosowanego w wysokiej dawce nasycającej (600 mg).

Stosowanie prasugrelu w dawce 10 mg u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną interwencją wieńcową redukuje znacznie liczbę zdarzeń niedokrwiennych. Pacjenci w podeszłym wieku mają jednak wyższe ryzyko krwawienia, a także stwierdza się u nich wyższe stężenie aktywnego metabolitu prasugrelu. Dlatego też proponuje się stosowanie u nich zmniejszonej dawki tego leku – 5 mg, ograniczając w ten sposób ryzyko krwawienia. Trzeba jednak pamiętać, że w podeszłym wieku zwiększa się także ryzyko niedokrwienia i wyższy jest poziom agregacji płytek krwi.

W związku z tym mogłoby się wydawać uzasadnione badanie czynności płytek krwi, zwłaszcza u pacjentów z wysokim ryzykiem obu zdarzeń – niedokrwiennych i krwotocznych. Europejskie i amerykańskie wytyczne nie rekomendują jednak rutynowego stosowania testów oceny funkcji płytek przed lub po zabiegu angioplastyki (klasa III, poziom wiarygodności A), jednak klasa 2b wytycznych z poziomem wiarygodności C mówi o potencjalnych korzyściach takiego postępowania w takich sytuacjach, jak oporność na leczenie czy wysokie ryzyko krwawienia.

Podczas konferencji ESC 2016, która odbyła się w sierpniu tego roku w Rzymie, przedstawiono wyniki badania ANTARCTIC (Assessment of a Normal versus Tailored dose of prasugrel after stenting in patients Aged > 75 years to Reduce the Composite of bleeding, stent Thrombosis and Ischemic Complications), mającego ocenić zasadność takiego zalecenia. Wyniki zostały też opublikowane w piśmie Lancet.

Do randomizowanego badania włączono 877 pacjentów w wieku ≥ 75 lat z ostrym zespołem wieńcowym, którzy zostali poddani zabiegowi angioplastyki tętnic wieńcowych przy użyciu nagich stentów metalowych lub stentów uwalniających lek. Wszyscy pacjenci rozpoczęli farmakoterapię od prasugrelu w dawce 5 mg. 442 pacjentów (grupa I) przyjmowało taką dawkę przez cały czas, a 435 pacjentów (grupa II) po 14 dniach przyjmowania 5 mg prasugrelu przeszło test funkcji płytek, a następnie miało dostosowaną dawkę, jeśli stwierdzono wysoką lub niską reaktywność płytek. U pacjentów z wysokim poziomem reaktywności dawka prasugrelu została zwiększona do 10 mg (4% badanych), natomiast u pacjentów z niską reaktywnością lek został zmieniony na klopidogrel w dawce 75 mg (39% badanych). U pacjentów, u których należało dopasować dawkę leku przy pierwszej ocenie, przeprowadzono drugą kontrolę w 28. dniu.

Pierwotnym złożonym punktem końcowym badania było wystąpienie zgonu z powodów sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zakrzepicy w stencie, pilnej rewaskularyzacji czy powikłań krwotocznych w rocznym okresie obserwacji.

Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w częstości wystąpienia pierwotnego punktu końcowego, który stwierdzono u 27,6% osób w grupie monitorowanej i u 27,8% osób w grupie leczonej konwencjonalnie (HR 1,003, 95% CI 0,78–1,29; p=0,98). W związku z powyższym spodziewana jest korekta wytycznych i stosowanej praktyki.

Bibliografia:

Cayla G, Cuisset T, Silvain J, et al. Platelet function monitoring to adjust antiplatelet therapy in elderly patients stented for an acute coronary syndrome (ANTARCTIC): An open-label, blinded-endpoint, randomised controlled superiority trial. Lancet 2016; DOI:10.1016/S0140-6736(16)31323-X.

 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup