ENGAGE-AF-TIMI 48: nowa trójmarkerowa ocena ryzyka wystąpienia powikłań migotania przedsionków

839 0
Udostępnij
839 0
engage

Obecnie do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków wykorzystuje się skalę kliniczną CHA2DS2-VASc [zastoinowa niewydolność serca (cardiac failure), nadciśnienie tętnicze (hypertension), wiek ≥ 75 lat (age), cukrzyca (diabetes mellitus), przebyty udar mózgu/TIA (stroke), choroby naczyń (vascular diseases), wiek 65–74 lat i płeć żeńska (sex)], która ma jednak wiele wad. Jednak analiza podgrupy chorych włączonych do badania ENGAGE-AF-TIMI 48 (Effective Anticoagulation with Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation – Thrombolysis in Myocardial Infarction 48), opublikowana w październiku w JAMA Cardiology, zapowiada zmianę tego trendu i możliwość lepszego przewidywania ryzyka powikłań.

W analizowanej grupie znalazło się 4880 pacjentów (37,3% kobiet, średni wiek 71 lat) objętych badaniem ENGAGE-AF-TIMI 48, którzy podczas randomizacji mieli wykonany pomiar stężeń trzech popularnych biomarkerów: N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP), D-dimerów oraz troponiny sercowej I (cTnI). Badacze skonstruowali skalę, w której kolejnym przedziałom stężeń tych biomarkerów przydzielono wyższą wartość punktową. Skala ta miała służyć do oceny ryzyka wystąpienia udaru mózgu, powikłań zakrzepowych lub śmierci.

Po skorygowaniu wyników o punktację ze skali CHA2DS2-VASc wykazano 2,8-4,2-krotny wzrost ryzyka pomiędzy najmniejszym a największym stężeniem każdego biomarkera wśród grupy rosnących stężeń (p<0,001 dla wszystkich grup). Połączenie wszystkich trzech biomarkerów związane było z rozpoznaniem aż 15-krotnego wzrostu ryzyka. Po dodaniu oceny do punktacji ze skali CHA2DS2-VASc stwierdzono znaczne zwiększenie dokładności prognostycznej składowej C (z 0,586 do 0,708; p<0,001).

Jeśli weźmie się pod uwagę łatwą dostępność testów do pomiaru biomarkerów użytych w badaniu, przedstawiona ocena ryzyka wystąpienia powikłań u pacjentów z migotaniem przedsionków ma szansę zastąpić obecnie używane w tym celu metody.

Piśmiennictwo:

Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Cardiovascular biomarker score and clinical outcomes in patients with atrial fibrillation. JAMA Cardiol 2016; DOI:10.1001/jamacardio.2016.3311.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup