COSMIC-HF: Omekamtiw mekarbilu, aktywator sercowej miozyny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

2441 0
Udostępnij
2441 0
kariomiocyt

Czym jest omekamtyw mekarbilu?

Kardiomiocyty kurczą się cyklicznie dzięki mostkom poprzecznym pomiędzy miozyną i aktyną. Energia wytwarzana w trakcie rozkładu ATP poprzez ATPazę umożliwia trwałe połączenie miozyny i aktyny oraz przesunięcie białek względem siebie. Ponowne tworzenie mostków poprzecznych zależy od wysokiego stężenia wapnia w komórce. Działanie omekamtywu mekarbilu polega na aktywacji ATPazy,  zwiększeniu szybkości rozkładu ATP i tym samym częstotliwości tworzenia silnych mostków poprzecznych pomiędzy miozyną i aktyną. Lek poprawia funkcje skurczową serca (zwiększenie pojemności minutowej), bez zużywania większej ilości energii, tlenu oraz niezależnie od zmiany stężenia wapnia w kardiomiocycie.

Omekamtyw mekarbilu poprawia funkcję serca głównie poprzez wzrost kurczliwości serca. Jak wykazano w badaniu ATOMIC-AHF lek wpływa na zwiększenie objętości wyrzutowej i rzutu minutowego serca, a także odruchowo nieznacznie zwalnia czynność serca. W porównaniu do innych leków inotropowo dodatnich nie zwiększa zapotrzebowania energetycznego lewej komory, nie zaburza napełniania lewej komory i perfuzji wieńcowej.

jak działa
Fig 1. Zasada działania Omekamtywu makarbilu.

COSMIC-HF (Chronic Oral Study of Myosin Activation to Increase Contractility in Heart Failure)

COSMIC-HF jest badaniem drugiej fazy oceniającym bezpieczeństwo, farmakokinetykę i farmakodynamikę omekamtiwu mekarbilu. Głównym punktem końcowym badania jest ocena maksymalnego stężenia leku w osoczu oraz stężenia leku przed podaniem kolejnej dawki. Drugorzędowe punkty końcowe: czas wyrzutu lewej komory (ET), objętość wyrzutowa, końcowoskurczowa średnica lewej komory, końcoworozkurczowa średnica lewej komory, tętno i poziom NT-proBNP, a także bezpieczeństwo, tolerancja i działania niepożądane omekamtiwu mekarbilu w czasie 24 tygodniowej obserwacji pacjentów.

U 448 pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową zastosowano omekamtiw mekarbilu (25 mg dwa razy dziennie lub 50 mg dwa razy dziennie). W ciągu 20 tygodni stosowania preparatu uzyskano znaczną poprawę objętości wyrzutowej, czasu wyrzutu lewej komory (ET) i obniżenia markerów niewydolności serca NT-proBNP. Dodatkowo lek wpływa na zmniejszenie rozmiarów serca i zwalnia rytm serca (działania zależne od dawki).

Omekamtiw mekarbilu wyniki

Fig 2. Zmiany echokardiograficzne zaobserwowane po 20 tygodniach stosowania preparatu. Źródło: http://img.medscape.com/article/813/193/Slide10.png

Działania niepożądane

Działania niepożądane, w tym ciężkie zdarzenia niepożądane, są porównywalne w grupie badawczej i kontrolnej. Jedynym skutkiem ubocznym stosowania preparatu był niewielki wzrost stężenia troponin wśród pacjentów stosujących omekamtiw mekarpilu. We wcześniejszym badaniu ATOMIC-AHF zaobserwowano niewielki wzrost liczby zawałów w grupie przyjmującej omekamtiw. W najnowszym badaniu COSMIC-HF rozstrzygnięto, że pojedyncze przypadki wzrostu troponin nie były związane w jakikolwiek sposób z ryzykiem martwicy mięśnia sercowego.

Co dalej?

Korzystne wyniki badania COSMIC-HF otwierają drogę do badania trzeciej fazy, które pozwoli na ostateczne określenie docelowego miejsca omekamtiwu mekarpilu w praktyce klinicznej. Jednak już dziś możemy się spodziewać, że będzie to lek kierowany dla chorych w stabilnej fazie przewlekłej niewydolności serca w klasie II i III, u których utrzymuje się podwyższone stężenie markerów przeciążenia serce (NT-proBNP).

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup