Udostępnij
775 0

W trakcie międzynarodowej konferencji poświęconej kardiologii inwazyjnej TCT 2013 (San Francisco, Stany Zjednoczone) dr David Erlinge przedstawił wyniki badania CHILL-MI (Rapid Endovascular Catheter Core Cooling Combined with Cold Saline as an Adjunct to Percutaneous Coronary Intervention for the Treatment of Acute Myocardial Infarction). Głównym celem badania było wykazanie skuteczności hipotermii w redukcji strefy zawału ocenianej w 4 dobie po angioplastyce wieńcowej w badaniu rezonansu magnetycznego oraz ocena ryzyka zgonu i niewydolności serca po 45 dniach. CHILL-MI jest to randomizowana, wieloośrodkowa próba kliniczna do której włączono 120 pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST ściany przedniej lub dolnej. Pacjenci przyjęci do pracowni hemodynamiki zakładany mieli cewnik hipotermiczny do żyły głównej dolnej i poddawani byli procedurze szybkiego schłodzenia do temperatury poniżej 35 st. C. Czas potrzebny na osiągnięcie hipotermii (30-40 min) przeznaczony był na przygotowanie chorego do zabiegu angioplastyki, wykonanie koronarografii i przygotowanie do udrożnienia tętnicy wieńcowej. U 77% chorych reperfuzję uzyskano w temperaturze <35 st. C (u 92% <35.4 st. C). W wykonanej po 4 dniach ocenie wielkości strefy zawału (badanie MRI) wykazano numeryczną redukcję o 13% w grupie leczonej hipotermią, wynik nie uzyskał jednak istotności statystycznej (p=0,15). Tym niemniej, w podgrupie chorych zgłaszających się wcześnie (<4 godzin), potwierdzono korzyść terapii hipotermicznej (RR -21%, p<0,05). Istotną korzyścią kliniczną było wykazanie redukcji ryzyka zgonu i niewydolności serca po 45 dniach w grupie hipotermii (3,2% vs 13,5%, p<0,05). 

Podsumowując, hipotermia terapeutyczne ma szansę odegrać ważną rolę jako w leczeniu reperfuzyjnym chorych z rozległym zawałem serce z uniesieniem odcinka ST. Schładzanie mięśnia sercowego w zawale wydaje się równie ważne jak schładzanie całego organizmu u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup