CardioMessenger Smart – nowoczesna kontrola dla pacjentów z kardiowerterami-defibrylatorami

1754 0
Udostępnij
1754 0
Iperia 7 DR-T, CardioMessenger Smart

Nieodłączną, uciążliwą częścią życia pacjentów, u których wszczepiono kardiowerter-defibrylator (ICD), są wizyty kontrolne, podczas których między innymi sprawdzana jest pamięć urządzenia (pod kątem zapisanych w niej epizodów arytmii i interwencji ICD), a także jego stan techniczny. Oczywiście mogą być konieczne także wizyty dodatkowe, jeśli pacjent stwierdzi, że doszło do pojedynczej interwencji, lub wezwanie pogotowia, jeśli dojdzie do wielokrotnych wyładowań. Nic więc dziwnego, że podejmowane są próby ułatwienia życia pacjentów oraz poczynienia oszczędności dzięki wykorzystaniu telemedycyny.

Ciekawym rozwiązaniem jest CardioMessenger Smart, urządzenie firmy Biotronik, które niedawno otrzymało oznakowanie CE (świadczące o tym, że produkt spełnia unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska).

cardiomessenger-smart

CardioMessenger Smart to urządzenie wielkości smartfonu, dzięki któremu możliwe jest automatyczne przekazywanie danych (zarówno dotyczących stanu pacjentów, jak i stanu technicznego urządzenia) ze stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów pacjentów do systemu Home Monitoring firmy Biotronik, a później do lekarzy. Wystarczy podłączyć CardioMessenger Smart do źródła zasilania ‑ ponieważ urządzenie korzysta z sieci komórkowej, a nie naziemnej linii telefonicznej, działa prawie na całym świecie.

get

 

Skuteczność i bezpieczeństwo takiego rozwiązania wykazano w badaniach IN-TIME, TRUST i COMPAS.

O badaniu IN-TIME, w którym uczestniczyły osoby z niewydolnością serca, pisaliśmy tutaj i tutaj.

W randomizowanym badaniu TRUST (Lumos-T Safely RedUceS RouTine Office Device Follow-up) 1339 pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter-defibrylator, zostało losowo przydzielonych do grupy zwykłej kontroli lub do grupy kontrolowanej za pomocą zdalnego systemu Home Monitoring. Wizyty kontrolne odbywały się 3, 6, 9, 12 i 15 miesięcy po wszczepieniu ICD. Grupa standardowej kontroli odbywała je w szpitalu, system HM był używany w drugiej grupie przed wizytami w szpitalu 3 i 15 miesięcy po wszczepieniu ICD, a wizyty po 6, 9 i 12 miesiącach odbywały się w szpitalu tylko wtedy, jeśli na taką konieczność wskazywały dane z systemu HM. Sprawdzono liczbę zaplanowanych i niezaplanowanych wizyt, śmiertelność i czas, jaki upłynął od wystąpienia nieprawidłowości do konsultacji lekarskiej. Stwierdzono, że w grupie Home Monitoring o 45% zmniejszyła się liczba wizyt kontrolnych w szpitalu przy braku negatywnego wpływu na śmiertelność. W przypadku 85,8% pacjentów w grupie HM badania kontrolne po 6, 9 i 12 miesiącach odbyły się tylko zdalnie. Średni czas do oceny wyniósł <2 dni w grupie HM i 36 dni w przypadku grupy zwykłej kontroli (p<0,001).

W randomizowanym badaniu COMPAS (COMPArative follow-up Schedule with home monitoring) typu „non-inferiority” („testowany nie jest gorszy”) 538 pacjentów ze wszczepionym stymulatorem PHILOS II DR-T losowo przydzielono do grupy zwykłej kontroli lub do grupy monitorowanej zdalnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie poważnych zdarzeń niepożądanych (major adverse events, MAE), czyli śmierci z dowolnej przyczyny, hospitalizacji z powodu powikłań związanych ze stymulatorem i hospitalizacji związanej z wystąpieniem objawów związanych z układem krążenia. W ciągu 18,3 miesięcy obserwacji co najmniej jedno MAE wystąpiło u 17,3% pacjentów z grupy zdalnego monitorowania i u 19,1% z grupy kontrolnej (p<0,01 dla non-inferiority). Pacjenci z pierwszej grupy rzadziej zgłaszali się na wizyty dodatkowe (o 56%, p<0,001).

Referencje:

  1. A randomized trial of long-term remote monitoring of pacemaker recipients (the COMPAS trial).
    Mabo P1, Victor F, Bazin P, COMPAS Trial Investigators. Eur Heart J. 2012 May;33(9):1105-11. doi: 10.1093/eurheartj/ehr419. Epub 2011 Nov 29.
  2. Efficacy and safety of automatic remote monitoring for implantable cardioverter-defibrillator follow-up: the Lumos-T Safely Reduces Routine Office Device Follow-up (TRUST) trial. Varma N, Epstein AE; TRUST Investigators. Circulation. 2010 Jul 27;122(4):325-32. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.937409. Epub 2010 Jul 12.
Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup