Badanie MOOD-HF: niewydolność serca i depresja, czy SSRI poprawiają rokowanie?

1206 0
Udostępnij
1206 0
MOOD_3:2

Podstawy badania

W badaniu MOOD-HF wzięło udział 372 pacjentów, u których stwierdzono przewlekłą niewydolność serca (CHF) (NYHA II-IV, frakcja wyrzutowa <45%) i potwierdzony przez lekarza psychiatrę epizod depresyjny (ang. major depression). Epizod ten był zdiagnozowany w oparciu o ocenę/kwestionariusz PHQ-9 i SCID. Następnie pacjenci zostali przydzieleni losowo do dwóch strategii: 1) escitalopram do 20mg (n=185) + optymalne leczenie CHF, 2) placebo (n=187) + optymalne leczenie CHF. Głównym złożonym punktem końcowym badania był zgon i częstość hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny. Głównym drugorzędowym punktem końcowym był zmniejszony wynik w skali oceny stopnia depresji (MADRS).

Rezultaty badania

Badanie nie wykazało istotnych różnic w zakresie głównego punktu końcowego pomiędzy dwoma strategiami, a więc escitalopram nie zmniejszył liczby zgonów i hospitalizacji w porównaniu z placebo. Wystąpienie złożonego punktu końcowego zaobserwowano u 116 osób przyjmujących escitalopram, w porównaniu do 119 osób przyjmujących placebo. W obu grupach wynik oceny stopnia depresji (MADRS) po 12 tygodniach obserwacji znacząco zmalał. (grupa escitalopram: z 20 do 11, grupa placebo 21 do 12, p<0,001). Należy wspomnieć, że częstość działań niepożądanych (DN) (innych niż wymienionych w punktach końcowych) wynosiła 46% pacjentów otrzymujących escitalopram (z czego 86% ciężkie DN), do 48% pacjentów otrzymujących placebo (z czego 80% ciężkie DN).

fig. 1 Częstość złożonego głównego punktu końcowego

Fig. 1 Częstość złożonego głównego punktu końcowego grupa escitalopram (czerwona linia) vs placebo (linia niebieska). Widoczny brak istotnych różnic. źródło: Effects of serotonin re-uptake inhibition on mortality, morbidity and mood in depressed, heart failure patients MOOD-HF ACC.15 Presentation Slides. March 2015 ACC San Diego

fig. 2 Wyniki oceny stopnia depresji według skali MADRS

Fig. 2 Zmiany w okresie 24 miesięcy w wynikach oceny stopnia zaawansowania depresji- skala MADRS. Escitalopram (czerwona linia), placebo (niebieska). Widoczny brak istotnych różnic. źródło: Effects of serotonin re-uptake inhibition on mortality, morbidity and mood in depressed, heart failure patients MOOD-HF ACC.15 Presentation Slides. March 2015 ACC San Diego

Wnioski

W badaniu MOOD-HF nie stwierdzono istotnych różnic między stosowaniem escitalopramu albo placebo u pacjentów z CHF i epizodem depresyjnym. Jeden z kierowników sesji dr Siegel powiedział, że powodem braku różnic między oboma grupami może być sposób w jaki autorzy klasyfikowali depresję. Zupełnie inne patomechanizmy stoją za endogenną depresją (gdzie escitalopram przynosi ogromne korzyści), a depresją w wyniku np. zawału serca. Otwartym pozostaje też pytanie o skuteczność innych leków przeciwdepresyjnych.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup