Badanie LEADERS FREE/LEADERS FREE ACS, wyniki 2 lat obserwacji: Stent Biolimus A9 (BA9) lepszym wyborem od stentów metalowych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym i dużym ryzykiem krwawienia

837 0
Udostępnij
837 0
Leaders Free

W aktualnych wytycznych po ostrym zespole wieńcowym (ACS, acute coronary syndrome) zaleca się stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT, dual antiplatelet therapy) przez 12 miesięcy w celu zapobiegnięcia wystąpieniu kolejnego epizodu ACS oraz zakrzepicy w stencie. Jednak w przypadku dużego ryzyka krwawienia, które związane jest z istotnym wzrostem śmiertelności, rekomenduje się implantację stentów pokrytych lekiem w połączeniu z DAPT stosowaną przez czas 3-6 miesięcy lub wszczepienie stentów metalowych i DAPT stosowaną przez miesiąc. Wyniki opublikowanego w 2013 roku badania OPTIMIZE sugerowały, że stosowanie DAPT może być skrócone do 3 miesięcy w przypadku zastosowania stentu DES szybko uwalniającego lek (zotarolimus). Pozbawiony polimeru stent Biolimus A9 powlekany jest biolimusem, który wykazuje największą lipofilność wśród leków z grupy leków limus, co ułatwia uwalnianie leku i sugeruje wykorzystanie tego stentu w przypadku planowanej skróconej podwójnej terapii przeciwpłytkowej.

Do badania LEADERS FREE ACS , którego wyniki opublikowano w marcu 2018 roku w czasopiśmie EuroIntervention, włączono 659 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (554 NSTEMI, 105 STEMI) oraz wysokim ryzykiem krwawienia pochodzących z subanalizy danych badania LEADERS FREE, o którym pisaliśmy już przy okazji EuroPCR 2016. Pacjenci poddani przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneus coronary intervention) zostali podzieleni na dwie grupy: pacjenci z implantowanym stentem uwalniającym lek Biolimus A9 (330 pacjentów) vs. z implantowanym stentem metalowym (BMS, bare metal stent) (329 pacjentów). W obu grupach DAPT podawano jedynie przez 1 miesiąc, a następnie kontynuowano leczenie jednym lekiem przeciwpłytkowym. Badanych poddano 2-letniej obserwacji. Pierwszorzędowy punkt końcowy bezpieczeństwa obejmował zgon z przyczyn sercowych, zawał serca oraz zakrzepicę w stencie. Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności został określony jako konieczność ponownej rewaskularyzacji w obrębie implantowanego stentu (TLR, target lesion revascularisation).

Po dwóch latach zarówno pierwszorzędowy punkt końcowy bezpieczeństwa, jak i skuteczności częściej występował w grupie pacjentów z implantowanym stentem metalowym. Największe, istotne statystycznie różnice dotyczą pierwszego roku obserwacji, jednak w drugim roku trend na korzyść stentu Biolimus A9 został zachowany. Częstość krwawień klasyfikowanych według skali BARC była wysoka (największa w pierwszym miesiącu podczas stosowania DAPT) i podobna w obu grupach.

LEADERS FREE PODSUMOWANIE

Krótszy czas stosowania DAPT w przypadku stentów metalowych w porównaniu do stentów uwalniających lek był do tej pory największą ich zaletą i wskazaniem do implantacji. Przedstawione wyniki pokazują jednak, że krótki okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie jest przeciwwskazaniem do stosowania stentów DES. Co więcej, są one bezpieczniejsze i skuteczniejsze od metalowych, nawet u pacjentów z dużym ryzykiem krwawienia, co może zmienić dotychczasowe wytyczne i ostatecznie spowodować rezygnację z rekomendacji stentów metalowych.

Przedłużone stosowanie DAPT wiąże się ze wzrostem ryzyka krwawienia, co pogarsza rokowanie pacjentów. Należy zatem dążyć do skrócenia czasu DAPT, szczególnie w grupie chorych z dużym ryzykiem krwawienia.

Badacze wskazują jednak na pewne ograniczenia prezentowanej subanalizy oraz konieczność przeprowadzenia randomizowanych badań, które umożliwiłyby oszacowanie optymalnego czasu stosowania DAPT u pacjentów z dużym ryzykiem krwawienia. Nie można też ekstrapolować przedstawionych wyników na inne stenty DES różniące się zastosowanym lekiem oraz kinetyką jego uwalniania.

Piśmiennictwo:

Jensen CJ, Naber CK, Urban P, et al. Two-year outcomes of high bleeding risk patients with acute coronary syndrome after Biolimus A9 polymer-free drug-coated stents: a LEADERS FREE substudy. EuroIntervention. 2018 Mar 20;13(16):1946-1949. doi: 10.4244/EIJ-D-17-00720.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup