[ACC 2015] Badanie DANAMI3-PRIMULTI: silny argument za pełną rewaskularyzacją w STEMI

1496 0
Udostępnij
1496 0
Cover

 

U 30-50% pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) obserwuje się dodatkowe zwężenia w tętnicach wieńcowych, które nie są odpowiedzialne za zawał. Wytyczne ESC i AHA/ACC zalecają, aby u takich osób poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (pPCI) rewaskularyzować wyłącznie zmiany w tętnicy odpowiedzialnej za zawał mięśnia sercowego (IRA, ang. infarction related artery). Wyniki trzech badań, które ogłoszono w ostatnich dwóch latach (PRAMI, CvLPRIT i PRIMULTI), wskazują jednak na konieczność zastosowania bardziej agresywnego rozwiązania i przeprowadzenia całkowitej rewaskularyzacji wszystkich zwężeń. Badania te w inny sposób podchodziły jednak do wyboru odpowiednich tętnic. W PRAMI i CvLPRIT wybierano je za pomocą tylko angiografii.

W badaniu DANAMI3-PRIMULTI, którego wyniki ogłoszono na konferencji ACC w San Diego w marcu tego roku, używano cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR). Uważa się, że FFR≤0,80 świadczy o wystąpieniu zwężenia odpowiedzialnego za niedokrwienie.

Pacjenci i metody:

2 239 pacjentów z dwóch ośrodków w ciągu 12 godzin od początków objawów STEMI zostało losowo przydzielonych do jednej z trzech strategii postępowania: 1) hartowaniu miokardium vs klasycznej pierwotnej pPCI, 2) opóźnionej implantacji stentu do IRA vs klasycznej pPCI i 3) leczeniu wyłącznie naczynia dozawałowego (pPCI) vs pełnej rewaskularyzacji wszystkich istotnych hemodynamicznie zwężeń (FFR).  W podgrupie nr 3,  spośród 2 212 osób, u których wykonano pPCI, 627 miało chorobę wielonaczyniową (średnia wieku 64 lata; 81% mężczyźni). Zostali oni losowo przydzieleni do grupy bez dodatkowego zabiegu PCI (n = 313) lub całkowitej rewaskularyzacji za pomocą PCI na podstawie FFR (n = 314). W grupie pełnej rewaskularyzacji pPCI przeprowadzono u 294 pacjentów (93.6%).

DANAMI2

Wyniki:
Czas trawnia zabiegu, objętość środka cieniującego i wielkość dawki promieniowania podczas fluoroskopii były większe w grupie całkowitej pełnej PCI  (p<0,0001).

W obserwacji 1-rocznej wykazano zmniejszone ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego (zgon bez względu na przyczynę, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, spowodowana wystąpieniem niedokrwienia rewaskularyzacja tętnic wieńcowych, które nie były odpowiedzialne za zawał) w grupie całkowitej rewaskularyzacji (13% vs. 22%; HR 0,89; 95% CI 0,38-0,83). Było to głównie spowodowane przez zmniejszoną liczbę ponownych rewaskularyzacji (5% vs 17%, p=0,002).DANAMI4

DANAMI5

 

Wnioski:
U pacjentów ze STEMI, pełna rewaskularyzacja wszystkich hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (potwierdzonych w FFR) poprawia wyniki odległe, co jest związane przede wszystkim z rzadszym przeprowadzaniem ponownej rewaskularyzacji.

Źródło:

Engstrøm T. The third DANish study of optimal Acute treatment of patients with ST-segment elevation Myocardial Infarction: PRImary PCI in MULTIvessel disease. Presented at: American College of Cardiology/i2 Scientific Session; March 16, 2015; San Diego, CA.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup