Udostępnij
1383 0
slide15

Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym (ACS, ang. acute coronary syndrome) lub stabilną chorobą wieńcową (SA ang. stable angina) leczony przezskórną angioplastyką wieńcową (PCI, ang. percutaneous coronary intervention) zgodnie z obowiązującym standardami powinien otrzymać lek przeciwkrzepliwy (w szczególności: biwalirudyna, heparyna drobnocząsteczkowa, heparyna niefrakcjonowana, fondaparinuks), kwas acetylosalicylowy (ASA, ang. acetylosalicylic acid) oraz inhibitor receptora P2Y12. Oba leki przeciwpłytkowe w Polsce stosowane są w formie doustnych tabletek. W US ASA podawany jest w formie „do żucia” co ma zapewnić szybsze wchłonięcie. Tym niemniej niska biodostępność, szczególnie u chorych z ACS z uniesieniem odcinka ST gdy krążenie trzewne jest zaburzone, jest problemem.  Dożylny inhibitor receptora ADP, jakim jest kangrelor (Medicines Company) może w tym względzie stanowić interesującą alternatywę. Dodatkowo droga parenteralna zapewnia znacznie szybszy czas do maksymalnego efektu działania, a czas półtrwania wynoszący  3 – 5 minut zapewnia praktycznie natychmiastowe zahamowanie działania.

W trakcie kongresu American College of Cardiology 2013 w San Francisco (US), dr Deepak L Bhatt przedstawił najnowsze wyniki badania CHAMPION-PHOENIX.

Próba CHAMPION-PHOENIX jest dużym, wieloośrodkowym badaniem klinicznym z randomizacją oceniającym skuteczność stosowania kangreloru u chorych z ACS. Do badania włączono 11 145 chorych, których randomizowano do dożylnego podania kangreloru (bolus 30 mg / kg + wlew 4 ug/kg/min przez 2-4 godzin) [grupa badana] lub do doustnego podania klopidogrelu (300 mg lub 600 mg dawki nasycającej + 75 mg dawki podtrzymującej) [grupa kontrolna]. Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym w badaniu było wystąpienie zgonu, zawału serca,  konieczności rewaskularyzacji z powodu niedokrwienia lub ostrej zakrzepicy w stencie w ciągu 48 od PCI.

Slide11

Średni wiek w badaniu wyniósł 64 lata, 1/3 stanowiły kobiety. Wskazaniem do PCI w 56% była SA, zawał serca bez uniesienie odcinka ST 25% i zawał serca z uniesieniem odcinka ST 19%. W grupie kontrolnej 74% chorych otrzymało dawkę 600 mg klopidogrelu, pozostałe 24% dawkę 300 mg.

Pierwszorzędowy punk końcowy wystąpił istotnie rzadziej w grupie leczonej kangrelorem: 4,7% vs 5,9%, (p=0,005). Na uzyskany wynik wpłynęła mniejsza częstość zawału serca (3,8% vs 4,7%, p=0,02) oraz ostrej zakrzepicy w stencie (0,8% vs 1,4%, p=0,005). Obserwowane różnice utrzymały się w obserwacji 30 dniowej. Analiza podgrup wykazała efekt działania kangreloru bez względu na wskazanie do PCI.

Slide15

W zakresie oceny bezpieczeństwa oceniane było ryzyko wystąpienia dużych krwawień. Wedle przyjętej w protokole klasyfikacji GUSTO krwawienia występowały równie często w grupie badanej i kontrolnej (0,16% vs 0,11%, p=0.44). Uwagę zwraca, że przyjęcie bardziej czułej definicji, np. ACUITY spowodowało by zwiększenie ryzyka krwawień na niekorzyść kangreloru: 4,3% vs 2,5% (p<0,001). W zakresie działań niepożądanych chorzy otrzymujący kangrelor częściej zgłszali duszność (1,2% vs 0,3%, p<0,001).

Niewątpliwie ograniczniem badania CHAMPION-PHOENIX jest fakt użycia klopidogrelu w grupie kontrolnej. Obecnie obowiązujące wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, adoptowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w pierwszej kolejności zalecają stosowanie nowszych inhibitorów receptora P2Y12, tj. prasugrelu i tikagreloru. Nie wiemy, jakie byłyby wyniki prezentowanego badania, gdyby kangrelor porównano obowiązującym standardem.

Wnioski:

1. Kangrelor redukował o 22% ryzyko wystąpienie zgonu, zawału serca, ponownej rewaskularyzacji lub zakrzepicy w stencie po 48 godzin od PCI.

2. Kangrelor redukował o 38% ryzyko zakrzepicy w stencie.

3. Przewaga kangreloru utrzymywała przez 30 dni od zabiegu PCI. 

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup