Badanie BEAT-HF, czyli zdalne monitorowanie pacjenta cierpiącego na niewydolność serca

1172 0
Udostępnij
1172 0
BeatHF

Telemedycyna, łącząca w sobie elementy medycyny, informatyki i telekomunikacji, stanowi obecnie najszybciej rozwijającą się dziedzinę opieki zdrowotnej i dzięki niej monitorowanie chorób przewlekłych staje się łatwiejsze oraz wygodniejsze. Wykorzystanie telemetrii ma wiele zalet, warto zwrócić uwagę m.in. na poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pacjentom, a także odciążanie szpitalnych izby przyjęć oraz zmniejszanie częstości hospitalizacji, a co za tym idzie kosztów. Niewydolność serca jest znaczącym problemem opieki zdrowotnej, który związany jest z kosztownymi hospitalizacjami.

Chociaż opublikowane w The Lancet badanie IN-TIME pokazało, że w obserwacji rocznej chorzy z niewydolnością serca i implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem objęci telemonitoringiem mieli niższe ryzyko zaostrzenia niewydolności serca, poważnych powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu, wciąż istnieje duża potrzeba przeprowadzenia pogłębionych i ukierunkowanych na aspekty telemedycyny randomizowanych badań klinicznych.

W marcu 2016 w JAMA Internal Medicine opublikowano ciekawe wyniki prospektywnego badania BEAT-HF (The Better Effectiveness After Transition–Heart Failure), dzięki któremu miano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy telemonitoring rzeczywiście zmniejsza liczbę ponownej hospitalizacji u pacjentów po pobycie w szpitalu z powodu niewyrównanej niewydolności serca.

Do badania włączono 1437 pacjentów po 50. roku życia hospitalizowanych z powodu niewyrównanej niewydolności serca w latach 2011-2013. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 74 lata, z czego ponad 60 % miało niewydolność w klasie NYHA 3 lub więcej. Kobiety stanowiły 46,2 proc, a 22,0 proc. pacjentów było rasy afroamerykańskiej. Badanie przeprowadzono w sześciu ośrodkach klinicznych w Kalifornii, w języku angielskim, hiszpańskim, perskim lub rosyjskim.

Pacjentów losowo przydzielono do jednej z dwóch grup: w pierwszej (n=715) pacjenci otrzymywali standardową opiekę medyczną, natomiast w drugiej (n=722) otrzymywali telefoniczne poradnictwo medyczne, na które składało się 9 telefonów oraz telemonitoring (zbierane codziennie informacje na temat ciśnienia tętniczego krwi, częstości rytmu serca, objawów oraz wagi pacjenta) w okresie 180 dni. Pierwotnym punktem końcowym była ponowna hospitalizacja z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 180 dni od zakończenia poprzedniego pobytu w szpitalu. Wtórnymi punktami końcowymi badania były: ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni, śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w 30. i 180. dniu oraz ocena jakości życia po 30 i 180 dniach.

Nie odnotowano istotnych różnic miedzy grupami w liczbie hospitalizacji w ciągu 180 dni (50,8 % w grupie bez telemonitoringu vs. 49,2 % w grupie z telemonitoringiem; skorygowany HR 1,03; CI 95 % 0,88-1,20; p=0,74). Nie zaobserwowano również różnic między grupami w liczbie 30-dniowej ponownej hospitalizacji czy 180-dniowej śmiertelności. Co warto zaznaczyć, zauważono, że w grupie z telemonitoringiem jakość życia w 180. dniu od ostatniej hospitalizacji była znacząco wyższa niż w pierwszej grupie, a także śmiertelność w 180. dniu była istotnie niższa u pacjentów, którzy odebrali więcej połączeń telefonicznych (>50% połączeń z 9 możliwych).

Podsumowując, wyniki badania są dość zaskakujące, gdyż nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic pomiędzy grupami w liczbie ponownych hospitalizacji oraz śmiertelności. Nie wykazano więc, aby poradnictwo medyczne wraz z telemonitoringiem miało większą skuteczność pod kątem analizowanych cech w porównaniu ze standardową opieką medyczną.

Źródło:

Ong MK, Romano PS, Edgington S, et al; Better Effectiveness After Transition–Heart Failure (BEAT-HF) Research Group. Effectiveness of Remote Patient Monitoring After Discharge of Hospitalized Patients With Heart Failure: The Better Effectiveness After Transition-Heart Failure (BEAT-HF) Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016 Mar 1;176(3):310-8. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.7712.

Udostępnij
Artykuł w kategoriach

Dołącz do dyskusji


Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup