• PIONEER-HF (1)
  AHA2018

  Jak pokazują wyniki badania PIONEER-HF, przedstawione na kongresie American Heart Association 2018 (10-12 listopada 2018, Chicago) i jednocześnie opublikowane w piśmie NEJM, włączenie nowego leku złożonego zawierającego walsartan oraz sakubitryl, czyli antagonistę receptora angiotensyny oraz inhibitor neprilysyny (ARNI), u pacjentów z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca istotnie zmniejsza stężenie NT-proBNP (biomarkeru używanego w rozpoznawaniu i monitorowaniu niewydolności serca) we krwi oraz ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Do badania PIONEER-HF włączono 881 pacjentów ze zdekompensowaną niewydolnością serca, zredukowaną frakcją wyrzutową oraz podwyższonym stężeniem NT-proBNP. Przed randomizacją uzyskiwano stabilizację stanu chorych, którą zdefiniowano jako utrzymywanie się skurczowego ciśnienia tętniczego powyżej 100 mmHg bez konieczności...

  71 0
 • Yoga-CaRe (1)
  AHA2018

  Rehabilitacja kardiologiczna, jako wskazanie I klasy w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stanowi w krajach rozwiniętych nieodłączną część opieki nad chorymi po przebytym incydencie wieńcowym. Niestety, wysoki koszt i potrzeba zaangażowania zespołu specjalistów ogranicza dostępność rehabilitacji kardiologicznej w państwach rozwijających się. Naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na niedrogą, efektywną i społecznie akceptowaną formę rehabilitacji kardiologicznej wyszli indyjscy badacze, którzy przedstawili na kongresie American Heart Association 2018 (10-12 listopada 2018, Chicago) badanie Yoga-CaRe oceniające program rehabilitacji oparty na znanej od wieków praktyce jogi. Do randomizowanego badania włączono 3959 pacjentów z 24 indyjskich ośrodków, którzy przeszli ostry incydent wieńcowy. Badanie trwało 50 miesięcy. Chorzy w...

  91 0
 • COAPT
  aktualności

  Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową (ang. heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF) stanowi istotny problem kliniczny, gdyż nie jest dostępne leczenie, które zmniejszałoby nasilenie objawów klinicznych lub poprawiałoby rokowanie w jej zaawansowanym stadium. W wyniku geometrycznych zmian przeciążonej lewej komory serca u pacjentów z HFrEF rozwija się czynnościowa niedomykalność zastawki mitralnej, która istotnie pogarsza rokowanie. Złotym standardem leczenia niedomykalności zastawki mitralnej jest kardiochirurgiczna wymiana zastawki, wiążąca się z dużym ryzykiem powikłań u pacjentów w starszym wieku i z licznymi chorobami towarzyszącymi. Skuteczność przezskórnych interwencji mających na celu zmniejszenie niedomykalności mitralnej u pacjentów z HFrEF nie była dotychczas...

  50 0
 • banner-2
  aktualności

  W tym roku jeden z najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych kongresów poświęconych kardiologii odbędzie się już po raz dziewiętnasty. Warsztaty New Frontiers in Interventional Cardiology, bo właśnie o nich mowa, znów będą zaskakiwać i wytyczać nowe ścieżki działania, prezentując uczestnikom to, jak będzie wyglądać medycyna jutra. Doniesienia Kardiologiczne są jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. W dniach 5-7 grudnia 2018 roku Centrum Kongresowe ICE Kraków jak co roku odwiedzą najwięksi światowi specjaliści z dziedziny kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, angiologii i radiologii, aby wspólnie podjąć debatę na temat najnowszych i najbardziej spektakularnych technologii wykorzystywanych w efektywnym leczeniu pacjentów dziś, ale również pacjentów przyszłości....

  174 0
 • Rywaroksaban (3)
  aktualności

  Do czasu udowodnienia braku korzyści warfaryna była stosowana w niskich dawkach w niewydolności serca z obniżoną frakcją i powiększoną lewą komorą bez migotania przedsionków ani innych wskazań do leczenia przeciwkrzepliwego. Taka terapia wydawała się jednak i nadal wydaje się być racjonalna, ponieważ niewydolność serca jest udowodnionym czynnikiem prozakrzepowym. Rywaroksaban jest bezpośrednim inhibitorem czynnika Xa, a więc hamuje powstawanie trombiny, która wpływa nie tylko na układ krzepnięcia, ale także na procesy zapalne czy uszkodzenie śródbłonka. Ze względu na odmienny mechanizm oraz szerszy profil działania w porównaniu do warfaryny ponownie zbadano strategię leczenia przeciwkrzepliwego w niewydolności serca tym razem przy użyciu...

  209 0
 • ASCEND
  aktualności

  Lekarze i dietetycy rekomendują spożywanie produktów bogatych w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (PUFA) z grupy omega-3 (szczególnie tłustych ryb morskich) co najmniej 2 razy w tygodniu w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Uważa się też, że kwasy omega-3 mają pozytywny wpływ właściwie na cały organizm człowieka, począwszy od wzmocnienia odporności, aż do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory. Takie wnioski wyciągnięto z opublikowanych na przestrzeni lat wyników wielu badań (zwłaszcza obserwacyjnych) sugerujących zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego w wyniku suplementacji kwasów omega-3, stwierdzając np. że spożywanie kwasów omega-3 w dawce 0,2-1,0 g związane jest z niemal 50% obniżeniem śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Takie spostrzeżenia spowodowały...

  131 0
 • Mitra FR (1)
  aktualności

  MitraClip jest metodą leczenia pierwotnej niedomykalności mitralnej, a badania, na których podstawie została dopuszczona do stosowania, prowadzone były głównie u pacjentów ze zwyrodnieniem zastawki mitralnej. W zakresie wtórnej (czynnościowej) niedomykalności mitralnej klasę IIb w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma zastosowanie MitraClip u pacjentów z tą wadą, u których występują objawy pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego. Wyniki przeprowadzonego we Francji randomizowanego badania MITRA-FR (Multicentre Study of Percutaneous Mitral Valve Repair MitraClip Device in Patients With Severe Secondary Mitral Regurgitation) zostały zaprezentowane w czasie tegorocznego Kongresu ESC w Monachium i jednocześnie opublikowane w piśmie NEJM. W badaniu wzięło udział ponad 304 pacjentów, po...

  112 0
 • ATTR (1)
  aktualności

  Kardiomiopatia amyloidowa zależna od TTR (transtyretyny) jest rzadką chorobą spowodowaną odkładaniem się wadliwie pofałdowanych lub niestabilnych włókien transtyretyny w miokardium. Najczęściej diagnozuje się ją u mężczyzn po 60. roku życia, ocenia się, że cierpi na nią mniej niż 1% populacji, ale uważa się, że bardzo często nie jest ona rozpoznawana i należy ją podejrzewać w przypadku każdej niewydolności serca. Przyczyny choroby są dwojakie, może być to choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie dominująco lub nabyta pojawiająca się po 60. roku życia. Choroba ta prowadzi do niewydolności serca z powodu jego zgrubienia, a w przypadku zajęcia układu bodźcoprzewodzącego do zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego,...

  129 0
 • ART (1)
  aktualności

  Tętnica piersiowa wewnętrzna (IMA - internal mammary artery) jest najczęściej wykorzystywanym naczyniem podczas pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG - coronary artery bypass grafting) z powodu dużo dłuższego zachowania drożności w porównaniu z pomostami żylnymi. W ostatnich latach doskonalenie technik operacyjnych spowodowało coraz częstsze wykorzystanie obu IMA podczas CABG. Dane z badań nierandomizowanych wskazują na korzyść z wykonywanie pomostów z obu IMA w postaci poprawy długoterminowej przeżywalności, a także mniejszej liczby incydentów takich jak zawał serca, nawrót dławicy czy potrzeba ponownej operacji. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego z 2014 roku zalecają wykonywanie pomostów z obu IMA, jeżeli przewidywana długość...

  99 0
 • POET (2) (1)
  aktualności

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) ma poważne rokowanie: wiąże się z wysoką śmiertelnością i występowaniem ciężkich powikłań. Z powodu niskiej częstości występowania tej choroby niewiele jest randomizowanych badań i metaanaliz dotyczących jej leczenia. Prawidłowe leczenie IZW opiera się w głównej mierze na skutecznej antybiotykoterapii zapewniającej eradykację drobnoustrojów. Do tej pory jedyne zalecane schematy leczenia opierają się na długotrwałej antybiotykoterapii parenteralnej prowadzonej w warunkach szpitalnych. Wiąże się to z koniecznością kilkutygodniowej hospitalizacji, co nie tylko zwiększa koszty leczenia, ale także naraża pacjentów między innymi na zakażenia wewnątrzszpitalne. W ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z 2015 roku) dotyczących leczenia IZW dopuszczalna jest...

  104 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup