• Reduce-IT
  AHA2018

  Wyniki przeprowadzonego z udziałem prawie 26 000 osób randomizowanego, kontrolowanego placebo badania VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial), które zaprezentowano na kongresie AHA 2018 w Chicago i jednocześnie opublikowano w piśmie NEJM, wskazują, że profilaktyczna suplementacja witaminy D nie ma wpływu na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, natomiast korzyść ze stosowania kwasów omega-3 jest marginalna. Badanie VITAL objęło 25 871 zdrowych osób: mężczyzn w wieku powyżej 50. roku życia i kobiet powyżej 55. roku życia. 5106 uczestników należało do rasy czarnej. Uczestników badania przyporządkowano losowo do 4 grup: przyjmujących 2000 jednostek witaminy D3 oraz 1 g kwasów omega-3 dziennie, otrzymujących...

  1382 0
 • ACC_WRAP-IT
  ACC2019

  Infekcje związane z zastosowaniem wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (cardiac implantable electronic devices - CIEDs) są istotną przyczyną zachorowań i zgonów. Poza doustną antybiotykoterapią istnieje niewiele strategii prewencji infekcji po wszczepieniu CIEDs. Badanie WRAP-IT opublikowane 17 marca 2019 roku w New England Journal of Medicine (NEJM) oraz zaprezentowane na sesji American Heart Association (AHA) 2019 miało ocenić bezpieczeństwo i skuteczność nowej metody prewencji infekcji, jaką jest produkowana przez firmę Medtronic wchłanialna antybakteryjna osłonka dla CIEDs (TYRX). WRAP-IT to randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone w 181 ośrodkach znajdujących się w 25 krajach, do którego włączono 6983 pacjentów poddawanych wszczepieniu urządzenia, rewizji rany...

  662 0
 • sugar-2510536_1280
  aktualności

  Tikagrelor to lek przeciwpłytkowy, którego mechanizm działania polega na odwracalnym blokowaniu receptora P2Y12. Dotychczas udowodniono przewagę tego leku nad klopidogrelem w zakresie zmniejszania ryzyka występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym (OZW). Dlatego też tikarelor, w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym, jest lekiem preferowanym w stosunku do klopidogrelu u pacjentów po angioplastyce wieńcowej wykonywanej z powodu OZW. Wynika to nie tylko z lepszego rokowania w zakresie zdarzeń sercowo-naczyniowych, ale także zmniejszenia ryzyka zakrzepicy w stencie. Do tej pory niejasny był efekt stosowania tego leku u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. W lutym 2019 roku zakończono badanie THEMIS (Effect...

  717 0
 • door-349807_1920
  aktualności

  Wyniki badania obserwacyjnego opublikowanego w marcowym numerze Journal of American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions świadczą o znaczeniu wpływu długości pobytu w szpitalu po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) na wystąpienie powikłań i gorsze rokowanie. Na podstawie rejestru Transcatheter Valve Therapy (TVT) przeanalizowano karty informacyjne 24285 pacjentów, u których przeprowadzono zabieg TAVI w latach 2011-2015. Rejestr TVT obejmuje wszystkie przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych zabiegi TAVI, co zapewnia odpowiednią reprezentatywność uzyskanych danych. W tym okresie 55% pacjentów było wypisanych ze szpitala przed upływem 72 godzin od zabiegu, a w czasie czteroletniej obserwacji odsetek hospitalizacji dłuższych...

  838 0
 • TRACER TCT
  aktualności

  Niedomykalność zastawki mitralnej jest najczęściej występującą wadą zastawkową serca u dorosłych w Stanach Zjednoczonych i drugą z kolei w Europie. Najczęstszą przyczyną przewlekłej niedomykalności mitralnej są zmiany zwyrodnieniowe aparatu zastawkowego. Niedomykalności często współtowarzyszy wypadanie jednego lub obu płatków zastawki. Nieleczona niedomykalność mitralna niesie za sobą wiele powikłań, takich jak poszerzenie lewej komory, zmniejszenie frakcji wyrzutowej, nadciśnienie płucne, zastoinowa niewydolność serca, migotanie przedsionków, niewydolność prawokomorowa i ostatecznie zgon. W leczeniu operacyjnym, o ile to możliwe, należy dążyć do naprawy zastawki. Operacja naprawcza wykonywana metodami chirurgii klasycznej przynosi dobre efekty, jednak ze względu na konieczność uzyskania dużego dostępu (torakotomia/sternotomia) oraz prowadzenia krążenia...

  739 0
 • weight-loss-2036969_1280
  aktualności

  Naprzemienna utrata i wzrost masy ciała u osób odchudzających się, potocznie nazywana efektem jo-jo, jest częstym zjawiskiem wśród kobiet w każdym wieku. Z najnowszego badania zaprezentowanego 7 marca 2019 roku podczas organizowanej przez AHA konferencji EPI|LIFESTYLE 2019 Scientific Sessions w Houston wynika, że może być ono związane ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych. Do badania włączono 485 kobiet w wieku od 20 do 79 lat. Grupa była zróżnicowana pod względem etnicznym (ponad połowa kobiet identyfikowała się jako należąca do mniejszości rasowej lub etnicznej). W grupie badawczej 70% kobiet zgłosiło występowanie wahań masy ciała co najmniej raz w życiu. W porównaniu...

  586 0
 • ACC_grypa
  ACC2019

  Grypa jest jedną z wiodących przyczyn chorobowości i śmiertelności na świecie, stanowiąc zagrożenie szczególnie dla osób z grup wysokiego ryzyka, do których zaliczają się pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Niestety, szczepienie przeciwko tej chorobie, szczególnie w warunkach szpitalnych, jest często pomijanym elementem prewencji pierwotnej incydentów sercowo-naczyniowych. Badanie zaprezentowane 17 marca 2019 roku na sesji ACC (American College of Cardiology Scientific Session 2019) wskazuje na związek pomiędzy szczepieniem przeciw grypie a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia incydentu wieńcowego. W tym retrospektywnym badaniu przeanalizowano niemal 30 milionów przypadków chorych hospitalizowanych z różnych przyczyn w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych. Spośród nich 1,6% przed wypisem...

  631 0
 • ACC_COACT
  ACC2019

  Natychmiastowe wykonanie koronarografii nie wiąże się z poprawą przeżycia chorych po kardiogennym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji. Jak udowodniono w zaprezentowanym podczas 68. Kongresu American College of Cardiology 2019 badaniu COACT, pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim była 90-dniowa śmiertelność, wystąpił z podobną częstotliwością w obu grupach pacjentów: zarówno w opóźnionej, jak i w natychmiastowej koronarografii. Do badania COACT (Coronary Angiography After Cardiac Arrest Trial), którego wyniki jednocześnie opublikowano w piśmie NEJM, włączono 552 chorych zresuscytowanych po pozaszpitalnym kardiogennym zatrzymaniu krążenia bez zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), udaru czy krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Chorych podzielono na 2 grupy:...

  582 0
 • Validate
  aktualności

  Wybór leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych PCI podyktowany jest jego efektywnością, ale również bezpieczeństwem związanym z ryzykiem krwawienia. W ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się przewagę biwalirudyny nad heparyną w tym wskazaniu z uwagi na jej bardziej przewidywalny efekt przeciwkrzepliwy oraz krótszy okres półtrwania. W kilku badaniach udowodniono zmniejszenie liczby krwawień przy używaniu biwalirudyny w stosunku do heparyny, ale były one przeprowadzone przed wprowadzeniem do leczenia silnych inhibitorów P2Y12 lub bez prowadzenia monoterapii heparyną (badane osoby otrzymywały także inhibitory receptora glikoproteinowego IIb/IIIa). Badanie VALIDATE-SWEDEHEART, którego wyniki opublikowano w piśmie NEJM, to wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne...

  462 0
 • SENIOR TCT
  aktualności

  Podczas przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention) wykonywanej u starszych pacjentów lekarze często decydują się na zastosowanie stentów metalowych (BMS, bare metal stents) zamiast stentów uwalniających lek (DES, drug-eluting stents) w celu skrócenia czasu trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT, dual antiplatelet therapy) i zminimalizowania ryzyka krwawienia. Jednak wyniki zaprezentowanego na tegorocznym kongresie TCT i opublikowane w „The Lancet” badania SENIOR sugerują, że zastosowanie DES zamiast BMS w połączeniu ze skróconą terapią przeciwpłytkową powoduje mniej działań niepożądanych bez zwiększenia ryzyka krwawienia. Do badania włączono 1200 pacjentów w wieku co najmniej 75 lat. Wszyscy badani przed randomizacją otrzymali podwójną terapię przeciwpłytkową...

  467 0

Kategorie

Treść na stronie do której próbujesz uzyskać dostęp jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy jesteś lekarzem?

Oświadczam, że jestem lekarzem

Powered by WordPress Popup